דילוג לתוכן העיקרי

הרב אהרן ליכטנשטיין | ביבליוגרפיה

[1]

א. זרעים

1. "בעניין פטור הפקר במתנות עניים, תרומות ומעשרות", הדרום כג (תשכ"ו), עמ' 180.

2. "בעניין מצוות פאה", עלון שבות, שנה ד, גיליון ד, עמ' 21.

3. "בדין קול רם בברכת כהנים ומקרא ביכורים", עלון שבות, שנה ה, גיליון י, עמ' 3.

4. "בענין קול בתפילה" (א), עלון שבות, שנה ה, גיליון יא, עמ' 3.

5. "בענין קול בתפילה" (ב), עלון שבות, שנה ה, גיליון יד, עמ' 6.

6. "בענין קול בתפילה" (ג), עלון שבות, שנה ה, גליונות יז-יח, עמ 39.

7. "הבאת ביכורים קודם העצרת", עלון שבות, שנה ח, גיליון ד, עמ' 21.

8. "בענין מצוות שמיטת כספים", עלון שבות, שנה יא, גיליון 77, עמ' 21.

9. "בענין צירוף מיני תרומה", עלון שבות, שנה טו, גיליון 108, עמ' 3.

*10. "שמיטה" , דף קשר 20 .

*11. "שמיטה (חרישה וזריעה)", עלון שבות, קשר תפוצות, גיליון 10, עמ' 12 [=דף קשר 21 ].

*12. "זמן תפילת שחרית", עלון שבות, קשר תפוצות, גיליון 11 עמ' 31 [=דף קשר 72 ].

*13. "והארץ לא תמכר לצמיתות", דף קשר 44 .

*14. "היתר מכירת קרקעות בשביעית", דף קשר 92 .

*15. "מצוות צדקה", דף קשר 116 .

*16. "צדקה -מצוות עשה ולאווין", דף קשר 120 .

*17. "קנין גוי בארץ ישראל", עלון שבות, גיליון 136-135 (תשנ"ב), עמ' 23-9 .

ב. מועד

18. "בענין מצווה הבאה בעבירה", עלון שבות, שנה א, גיליון ו, עמ' 12.

19. "בענין קיום שבתון ביום הכיפורים", עלון שבות, שנה ה, גיליון א-ב, עמ' 37 [=דף קשר 201 ].

20. "הדלקת נר חנוכה על ידי חיילים בשטח", עלון שבות, שנה ה, גיליון כג, עמ' 35.

21. "בענין הזכרת מעין המאורע", בתוך הקובץ נר זיכרון לזכר ר' צבי דב קנוטופסקי (ירושלים, תשל"ד), עמ' 28.

22. "בדין הדלקת נר חנוכה לחיילים ומטיילים", עלון שבות, שנה יב, גיליון 84, עמ' 84 [=דף קשר 159 ]

23. "בעיית תפילת שבת", שיח יצחק (ירושלים, תש"ם), עמ' 105-86.

24. "בענין סומא בנר חנוכה" הדרום נ (תש"ם), עמ' 184.

25. "בענין חיוב סוכה במשך טיול", עלון שבות, שנה יג, גיליון 90, עמ' 78.

26. "העוסק בתורה פטור מן המצווה", בית יצחק טז [= "כבוד הרב", תשמ"ג], עמ' 187.

27. "בענין מהלך כעומד", עלון שבות, שנה יז, גיליון 113, עמ' 7 .

*28. "בענין מלאכת מחשבת", עלון שבות, קשר תפוצות, גיליון 13, עמ' 18 [=דף קשר 86 ].

*29. "סוכה ולולב כמצוות היום" , דף קשר 1 .

*30. "בדין בל תוסיף", דף קשר 5 .

*31. "בענין הדס הגזול והיבש" , דף קשר 105 .

*32. "בעניין שימור מצה", עלון שבות-בוגרים, ב (תשנ"ד), עמ' 57-53

33. "גילוח לכבוד שבת בימי ספירת העומר", דף קשר 133

34. "אמירת 'המלך הקדוש' ו'המלך המשפט' בעשרת ימי תשובה", דף קשר 150

* 36. "בעניין חובת ביעור ושריפת חמץ ואיסורי הנאה", דף קשר 194

* 37. "לא יראה ולא ימצא", דף קשר ג, עמ' 38-35.

* 38. "בעניין נענועי לולב בהלל", דף קשר ג, עמ' 161-159.

*39. "הימנעות מחילול שבת בפיקוח נפש", דף קשר ג, עמ' 244-242.

ג. נשים

40. "לשמה בגיטין ובשאר מקומות" בית יצחק יג (תשכ"ז), עמ' 84.

41. "בדין שליחות בקטן" עלון שבות, שנה ה, גיליון כה, עמ' 28.

42. "בענין ברי על ידי אחר" בית יצחק כ (תשמ"ח), עמ' 176.

43. "לימוד חכמה יוונית" עלון שבות, קשר תפוצות, גיליון 11, עמ' 27 [= דף קשר א, עמ' 298].

44. "מפיהם ולא מפי כתבם - ביחס לשטרות" , דף קשר א, עמ' 101.

*45 "מפיהם ולא מפי כתבם", עלון שבות, קשר תפוצות, גיליון 11, עמ' 1 [= דף קשר א, עמ' 93].

*46. "שליחות הבעל והאשה בגט", עלון שבות, קשר תפוצות, גיליון 10, עמ' 9.

*47. "שיעורי חזרה במס' גיטין", עלון שבות, שנה יז, גיליון 115, עמ' 10.

ד. נזיקין

48. "בענין חצי דבר בגניבה ומכירה בנפש", בית יצחק ז(תשי"ח), עמ' 80.

49. "בענין סמיכה בא"י ובחוץ לארץ", בית יצחק ח (תשי"ט), עמ' 82.

50. "לבירור כופין על מדות סדום" בתוך: הגות עברית באמריקה (תל-אביב, תשל"ב), עמ' 362.

51. "טבילת כלים" עלון שבות, שנה ה, גיליון יג, עמ' 32.

52. "סעוד תסעוד עמו - השתתפות המקבל בגמילות חסדים", ספר הזיכרון לאברהם שפיגלמן (ירושלים, תשל"ט), עמ' 81

53. "ואהבת לרעך כמוך", עלון שבות, קשר תפוצות, גיליון 1, עמ' 10.

*54. "דין אסמכתא בכרטיס ובמפעל הפיס", עלון שבות, קשר תפוצות, גיליון 10, עמ' 18 [= דף קשר א, עמ' 83].

*55. "בענין הוכח תוכיח את עמיתך" , דף קשר א, עמ' 121.

*56. "כוונה ודעת בקניין", דף קשר ב, עמ' 426-424.

ה. קדשים

57. "פסול טמא בקדשים", בית יצחק ב (תשי"ג), עמ' 110.

58. בגדרי "חיוב מזוזה באהלי צה"ל" עלון שבות, שנה ד, גיליון א, עמ' 4.

ו. טהרות

59. "בענין צחצוחי זיבה", בית יצחק א (תשי"ב), עמ' 132.

ז. מוסר והלכה

60. "מוסר והלכה במסורת היהדות: האם המסורת היהודית מכירה באתיקה שאינה תלויה בהלכה?", דעות מו (תשל"ז), עמ' 5 [= תרגום של המאמר באנגלית, מס' 13 ].

61. "האדם והטבע - הפן החברתי", הגות ד (תש"ם), עמ' 101.

62. "הלכה והלכים כאושיות מוסר: הרהורים מחשבתיים וחינוכיים", ערכים במבחן מלחמה - מוסר ומלחמה בראי הדורות (קובץ מאמרים לזכרו של רם מזרחי הי"ד, ירושלים תשמ"ה), עמ' 13.

63. "לדמותו של יהושע בן נון", דברי פתיחה לקובץ מוסר, מלחמה וכיבוש (אלון שבות תשנ"ד), עמ' 13-11.

ח. בין ישראל לעמים

64. "גירות, לידה, ומשפט", תורה שבעל פה יג (תשל"א), עמ' 82.

*65. "תקציר שיעור" בתוך החוברת (יוחנן בן יעקב, עורך) חביב אדם שנברא בצלם (ירושלים, תשמ"ה), עמ' 123.

66. "היחס לגוי בתפיסה היהודית" בתוך החוברת חביב אדם שנברא בצלם, עמ' 125 [= עלון שבות, קשר תפוצות, גיליון 14, עמ' 1 : דף קשר ב, עמ' 61-58].

*67. "ישראל וישמעאל - הילכו יחדו" רב שיח, תחומין ז, עמ' 529.

*68. "כבוד הבריות", מחניים 5 (תשנ"ג), עמ' 15-8

*69. "בני אדם" [על יהודים ואומות העולם), עמדה 3 (תשמ"ה), עמ' 17-16 [= ראה מס' 66 לעיל].

ט. שמיטה

70. "הרהורי שמיטה" עלון שבות, שנה ד, גיליון י, עמ' 7 [= עלון שבות, שנה יז, גיליון 115, עמ' 5: עלון שבות-בוגרים ג (תשנ"ד)].

71. "יסודותיה הרעיוניים של השמיטה" בתוך הקובץ טעמא דשביעתא, (ירושלים, תשמ"ו) עמ' 39 [= דף קשר א, עמ' 244].

י. אירועי ובעיות זמננו

*72. סימפוזיון על ישראל והתפוצות - "אין סמכות לפסילת התפוצה", גשר כו (תשמ"א), עמ' 14.

73. "השלום - ערך עליון!" עמודים, כרך ל, גיליון 437 (תשמ"ב), עמ' 263-260 [= מאמר זה הופיע בעיתון מעריב ערב פינוי ימית, ו' ניסן, תשמ"ב (30.3.88) תחת הכותרת "נסיגה שלא נעצרה" תוך מספר השמטות וקיצוצים].

74. "החזרת הגאווה הלאומית וזקיפת הקומה הישראלית" (בעקבות הטבח במחנות הפליטים), הצופה, גל' 13379 מיום כח' תשרי תשמ"ג (15.10.82), עמ' 5 [= עמודים,גיליון 444 (תשמ"ג), עמ' 78-75].

*75. "מלחמה ומוסר - רב שיח" תחומין ד (תשמ"ג), עמ' 184.

*76. "דביקות בהלכה ונטישת ההלכה" דברים בעצרת "נתיבות שלום" על הנושא כיצד הגענו למחתרת יהודית, יב' סיון תשמ"ד (6.12.84).

77. "זאת תורת ההסדר" עלון שבות, שנה יד, עמ' 9 [= תחומין ז, עמ' 314].

78. "היחס אל המדינה בקרב הזרמים הדתיים - הזרם האורתודוכסי", מפרסומי החוג לידיעת עם ישראל בתפוצות בבית נשיא המדינה (משה דיוויס, עורך) הרצאה ודברי תשובה (ירושלים, תשמ"ד).

79. "מחיר מסויים" [על הנושא מי הוא יהודי וגירות בימינו], עמדה 15 [תשמ"ו], עמ' 7.

80. "במישור הדתי לא היה מפנה" (בעקבות עשרים שנה למלחמת ששת הימים) מעריב, ח' סיון תשמ"ו (6.5.87).

81. "מעידות המפד"ל", מעריב, ז' טבת, תשמ"ח (28.12.88).

* 82. "בין ויתור לפשרה", עלון שבות-בוגרים, עמ' 69-60.

* 83. "נושאים ונותנים" (רב שיח על יחסי דת ומדינה), עמדה 19 (תשמ"ז)], עמ' 10-6.

יא. חומש

*84. "שיחות לפרשת בלק" (משנת תשד"מ), דף קשר א, עמ' 33.

*85. "סיפור יתרו ומעמד הר סיני", דף קשר א, עמ' 129 [= חזון למועד, ירושלים תשמ"ח, עמ' 142: עלון שבות-בוגרים, א (תשנ"ד), עמ' 26-25].

* 86. "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה", דף קשר ב, עמ' 36-34 [= עלון קשר-בוגרים א, עמ' 8-7].

*87. "אברהם אבינו" - לפרשת לך לך, דף קשר ב, 138-136.

יב. מועדים

88. "יום הזיכרון" עלון שבות, שנה ה, גיליון כז, עמ' 6 [= דף קשר ב, גיליון 110 עמ' 110-108 ].

*89. "על משמעויותיו של ה'חיל'" (שיחה ליום העצמאות), דף קשר א, עמ' 355 [= חזון למועד, עמ' 117 תחת הכותרת "הוא הנותן לך כוח לעשות חיל"].

*90. "שיחה לליל שבועות", דף קשר א, עמ' 358 [= חזון למועד, עמ' 152].

*91. "דרישת ציון וירושלים" (שיחת יום ירושלים תשמ"ח), עלון שבות, קשר תפוצות, גיליון 15, תשמ"ח, עמ' 17 [= דף קשר ב, עמ' 66-64].

* 92. "עשרה בטבת - יום הקדיש הכללי", דף קשר א, עמ' 111-110 [= דף קשר ב, עמ' 176-174].

* 93. "מקלט מדיני והגשמת החזון" - ליום העצמאות תשמ"ח, דף קשר ב, עמ' 257-256.

* 94. "ליום ירושלים" - שנת תש"ן, דף קשר ג, עמ' 69-68.

*95. "יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם", ליום העצמאות תשנ"ד, עלון שבות-בוגרים ג (תשנ"ד).

*96. "כי אם החרש תחרישי בעת הזאת" - על מגילת אסתר, עלון שבות-בוגרים ז (תשמ"ט), עמ' 13-3.

יג. הלכה ורפואה

97. "חוות דעת הלכתית" (בענין הפלה מלאכותית), בריאות הציבור, 4, שנה יז [1974], עמ' 495.

*98. "תכנון המשפחה ומניעת ההריון" עלון שבות, קשר בוגרים, גיליון 6, עמ' 33-19.

 

יד. דברי הספר וזיכרון

99. "האנק דום" עלון שבות, שנה ה, גיליון יז-יח, עמ' 4.

100. "דברי זיכרון" בתוך הקובץ שמונה נסיכי אדם, חוברת זיכרון לתלמידי ישיבת הר עציון שמסרו נפשם על קידוש השם במלחמת יום הכיפורים, ישיבת הר עציון, עמ' 8.

101. "אברך השעשועים" בתוך הקובץ "אשר" לזיכרו של אשר ירון, הי"ד, (ירושלים, תשל"ד), עמ' 12.

*102. "עובד ושומר" (לזכר יצחק לביא ז"ל), שיח יצחק (ירושלים, תש"מ), עמ' 358-354.

*103. "משניות אותיות יצחק" [לזכר יצחק לביא ז"ל), שיח יצחק (ירושלים, תש"מ), עמ' 327-321.

104. "האלמים" עלון שבות, שנה ז, גיליון ב, עמ' 1.

105. "אחרי מטהו של רמי" עלון שבות, שנה יב, גיליון 85, עמ' 78.

106. "אדם כי ימות באהל", ערכים במבחן מלחמה, עמ' 271.

107. "אשרי תמימי דרך", ערכים במבחן מלחמה, עמ' 274.

108. "אמא" עלון שבות, שנה יז, גיליון 116, עמ' 7.

109. "אבי, אבי" עלון שבות, שנה יט, גיליון 123, עמ' 7 [= עלון שבות, קשר תפוצות, גיליון מס' 16, עמ' 5.

*110. "כך היא דרכה של תורת 'הרב' -לדרך לימודו של הגרי"ד סולובייצ'יק", עלון שבות-בוגרים, ב (תשנ"ד), עמ' 119-105.

טו. שונות

111. "דברים לעומדים על המשמרת", עלון שבות, שנה ג, גיליון א, עמ' 3 [=עלון שבות, קשר תפוצות, גיליון 14, עמ' 13 [= דף קשר א, עמ' 205].

112. "מכתב לקו", עלון שבות, שנה ה, גיליון ז, עמ 1.

113. "יהדות ויוונות", עלון שבות, שנה ה, גיליון 42 [= עלון שבות קשר תפוצות, גיליון מס' 13, עמ' 35: דף קשר א, עמ' 90].

114. "עצמאות וקוממיות", עלון שבות, שנה ה, גיליון כד, עמ' 4 [= עלון שבות, קשר תפוצות, גיליון 14, עמ' 30].

115. "יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק", אנציקלופדיה עברית, כרך כה (ירושלים, תשל"ד), עמ' 502.

116. "לדרכו של בן ישיבתנו" עלון שבות, שנה ז, גיליון ג, עמ' 5 [= עלון שבות, קשר תפוצות, גיליון 14, עמ' 17: עלון שבות-בוגרים ג (תשנ"ד)]

117. "ההתעוררות לנבואה - עיקרו של הספר", דברים שנאמרו בבית נשיא מדינת ישראל, ביום כח' מנחם-אב, תש"ל, נספח לספר קול הנבואה מאת הרב דוד כהן ז"ל (ירושלים, תש"ל), עמ' 41.

118. "לבירורה של מדת הביטחון: לקחים חינוכיים של מלחמת יום הכיפורים", (ירושלים, תש"ל). חלקים מחוברת זו הופיעו בדעות מה (תשל"ו), עמ' 352.

119. "המשפחה בהלכה", משפחות בית ישראל (ירושלים, תשל"ו), עמ' 113.

120. "תהליך וסיום בהיסטוריה", חברה והיסטוריה (ירושלים, תש"ם), עמ' 245.

*121. "בעיות היסוד בחינוכה של האשה", בתוך הקובץ האשה וחינוכה, (כפר-סבא, תש"ם], עמ' 157 [= הפנינה, ירושלים, תשמ"ט, עמ' 214-205].

*122. "זכרון שבויים" עלון שבות, קשר תפוצות, גיליון 7, עמ' 5.

*123. "בואו של שצ'רנסקי לישראל", עלון שבות, קשר תפוצות, גיליון 13, עמ' 28 [= דף קשר א, עמ' 133].

*124. "התוודעות לשורשי החורבן", עלון שבות, קשר תפוצות, גיליון 13 [= דף קשר, עמ' 110: חזון למועד, עמ' 275].

*125. "אמונת חכמים", דף קשר א, עמ' 41.

*126. "יעודו של בן הישיבה וציפיותיה הימנו", עלון שבות, קשר בוגרים, גיליון 4 (תשמ"ז), עמ' 9.

*127. "אללי עליך רבי שהנחת כל הדור יתום", עלון שבות, קשר בוגרים, גיליון 5, עמ' 14 [= דף קשר ב, עמ' 14-10].

*128. "השואה - עיונים ולקחים", חזון למועד, עמ' 281.

*129. "טובה חכמה עם נחלה" (בענין תורה וחכמה), ממלכת כהנים וגוי קדוש (ירושלים, תשמ"ט), עמ' 43-25..

130. פתיחה לקובץ "חובות הבעל והאשה", אלון שבות תשד"מ, עמ' 6-5.

131. דברי הקדמה לקובץ מאמרים על פרק "כיצד מברכים", אלון שבות תשמ"ד

132. "דברי פתיחה", שיח בשדה 1 (אלון שבות, תשמ"ז), עמ' 7-6

133. "דברי פתיחה", שיח בשדה 2 (אלון שבות, תש"ן), עמ' 8-7

134. "הקדמה" (על ברכות הנהנין), עלון שבות גיליון 105, עמ' 4-2

135. "הקדמה", קובץ חובות הבעל והאשה (למסכת כתובות), אלון שבות תשד"מ, עמ' 6-5.

136. "שפיים ושפיות" (בעקבות דברי שר הקליטה על התנועה הקיבוצית, יחסי חילוניים-דתיים), מעריב מיום 21.6.91 עמ' ב13.

*137. "ירושלים תלמידי חכמים סביב לה", מעריב מיום 8.10.89, עמ' ב13.

1. "Rav Shatkes: The Leader, the Teacher, the Man", Commentator 48:3, Jan. 19, 1959.

2. Henry More: The Rational Theology of a Cambridge Platonist, Harvard University Press, (Cambridge, 1962).

3. "Brother Daniel and the Jewish Fraternity", Judaism 12:260-80, Summer 1963.

4. Reply to letters on Judaism 13:102-16 Spring 1964.

5. "R. Joseph Soloveitchik", in Simon Noveck (ed.) Great Jewish Thinkers of the Twentieth Century (New York, 1963), pp. 281-297.

6. "A Consideration of Synthesis from a Torah Point of View" Gesher; 1:7-17 (1963); reprinted in Shalom Carmy (ed.), Torah U'Mada Reader; Experimental Edition II (New York, 1985) pp. 33-38.

7. "Religion and State: The Case for Interaction", Judaism 15:387-411, Fall 1966, reprinted in Gesher; 4:24-48 (1969) and in Arthur Cohen (ed.), Arguments and Doctrines (New York, 1970) pp. 420-50.

8. Reply to letter on Judaism 16:226-27, Spring 1967.

9. "The State of Jewish Belief: A Symposium", Commentary 42:112-15, August 1966; reprinted in Milton Himmelfarb (ed.), The Condition of Jewish Belief (New York, 1966), pp. 132-39.

10. "Open Letter to Dr. Yitzchak Greenberg", Commentator 63:7-8, June 2, 1966.

11. "Symposium on Communal and Fixed Prayer", Hamevaser 6:5-11, March 28, 1968.

12. "Letter to the Editor" (on the issue of student evaluation of teachers), Commentator 65:4, April 4, 1968.

13. "Does Jewish Tradition Recognize an Ethic Independent of Halacha", in Marvin Fox (ed.), Modern Jewish Ethics (Columbus, 1975) pp. 52-88, reprinted in Menachem Kellner (ed.), Contemporary Jewish Ethics (New York, 1978), pp. 102-19.

14. "Patterns of Contemporary Jewish Hizdahut", in Moshe Davis (ed.), World Jewry and the State of Israel (Jerusalem, 1977), pp. 183-92.

15. "The Halakhic Perspective", 13th Annual American Israel Dialogue. The Rights of the Individual Under American, Israeli and Halakhic Law. Congress Monthly 45:4-8, 13, March/April 1978.

16. "The Ideology of Hesder", Tradition 19:199-217, Fall 1981.

17. "The State of Orthodoxy: A Symposium", Tradition 20:47-50, Spring 1982.

18. "Jewish Values in a World of Change: The Role of Jewish Communal Service", Journal of Jewish Communal Service, 61:17-26, Fall 1984.

19. "The Relationship to Israel of Jewish Religious Groups: Orthodoxy", Morasha 1:18-26, Fall 1984 ,6); printed in full in Forum 57/58:11-19, Winter 1985/Spring 1986.

20. "The State of K'lal Yisrael Today: A Symposium", Jewish Action 46:37-39, Fall 1986.

21. "Religion and State", in Arthur Cohen and Paul Mendes-Flohr (eds.), Contemporary Jewish Religious Thought, pp. 931-37.

22. "Study", in Contemporary Jewish Religious Thought, pp. 931-37.

23. "On Conversion", Tradition 23:1-8, Winter 1988.

24. "Torah Study for Women", Ten Da'at, pp. 7-8, Spring 1989.

25. "Abortion: A Halakhic Perspective", Tradition 25 (1991), p. 3-12.

26. "The Israeli Chief Rabbinate: A Current Halakhic Perspective, Tradition 26 (1992), pp. 26-38.3999

 


[1] [ביבליוגרפיה של כתבי הרב ליכטנשטיין פורסמה לראשונה על ידי בוגר הישיבה הרב נתנאל הלפגוט בכתב העת "TRADITION" כרך 25 עמ' 65-58. ברשימה הנוכחית נוספו אליהם מילואים ופריטים שנדפסו מאז. הכוכבית מציינת דברים על פה שנרשמו מפי אחרים - א.ה.]

תא שמע – נודה לכם אם תשלחו משוב על שיעור זה (המלצות, הערות ושאלות)