מאת
מדוע יש שוני בין שיעור פגימת האבנים לשיעור פגימת הסיד?
מאת
בעיון זה נדון בדעת רבי עקיבא שלא הייתה שחיטת חולין במדבר.
מאת
בעיון זה נדון במעמדו של חפץ תלוש שלבסוף חיברו בתחומים הלכתיים שונים.
מאת
נציג בקצרה את יסודות סוגיית הנאה ממעשה שבת: מחלוקת התנאים, סברת האוסרים והמתירים, והכרעת ההלכה.

מאת
עמדנו על תפקיד מנחת הכוהנים הייחודית - לפתוח את פה הכוהנים שיוכלו לאכול מבשר הקורבנות. באכילתם הם באי כוחו של המזבח. לתפיסה זו יש כמה השלכות שנקדיש את השיעור הנוכחי להצגתן.
מאת
בשיעורים האחרונים עקבנו אחר תורת המנחה. כנספח לקורבן זה, מזכירה התורה מנחה נוספת, שעל "אהרן ובניו" להקריב מידי יום - האם זו מנחת חינוך או מנחת חביתין?

מאת
מעט ורעים, כך מגדיר יעקב את ימי חייו. הרב משה ליכטנשטיין מתבונן בחייו של יעקב, ממנהיג מתמודד ומוביל לאב זקן ומובל, ומסיק מכך מסרים ותובנות.

מאת
בשיעור זה נעסוק בנבואות של ירמיהו שניתן ככל הנראה לתארך לתחילת מלכות צדקיהו, ואשר עוסקות בעיקר בנביאי שקר.

מאת
בשיעור זה נמשיך במשנת הרמב"ם ונעסוק בשאלת השפעת התפילה על ההתערבות הא-לוהית.

מאת
בעקבות סיפור התורה על מעשה התייצבותו של יהודה מול שליט מצרים, דבריהם של חכמים במדרש בראשית רבה פרשה צג נסובים סביב נושא המנהיגות. במהלך שיעור זה נעמוד על מספר תובנות העולות מתוך דרשותיהם לגבי טיבה ואופייה.

עמודים