הרשמה בעיצומה

מאת
מהו מעמדן של הבמות הגדולות בנוב וגבעון? ומהו הגורם שקובע את איסור והיתר ההקרבה בבמות?
מאת
בעיון זה נדון באופייה של קדושת משכן שילה, המהווה שלב ביניים בין המשכן והמקדש.
מאת
נחלקו תנאים ואמוראים האם יתרו בא קודם מתן תורה או לאחר מתן תורה. נדון ביסודותיה של מחלוקת זו.
מאת
הגמרא בדף קי"ז דנה בהגדרת שלושת המחנות וביחסים ביניהם. נעמוד על משמעותם וחשיבותם של המחנות.
מאת
נחלקו תנאים ואמוראים האם יתרו בא קודם מתן תורה או לאחר מתן תורה. נדון ביסודותיה של מחלוקת זו.
מאת
מדוע יש הסוברים כי הבכורות הוחלפו בכהנים כבר בעת מעמד סיני, עוד קודם לחטא העגל? האם יש הבדל בין הפקעת הבכורות מן העבודה בבמה גדולה ובמשכן לבין הפקעתם מן העבודה בבמה קטנה?
מאת
ביאור שיטת רבי שמעון במקריב מחוסר זמן חוץ למקומו.

מאת
בשיעור זה אנו סוגרים את המעגל, וחוזרים אל הנושא שבו פתחנו את העיון במשנתו של מניטו. התחלנו מהאופן שבו תופס מניטו את בריאת העולם, והגענו חזרה אל תפיסת החיסרון שבבריאה כשורש החסרונות ובסיס לתיקון – כנגד התפיסה שמשליכה את כל החסרונות על חטאו של אדם הראשון. כעת ננסה לסקור את המהלך בקצרה ולסכם את שלמדנו, ומתוך כך גם לשפוך אור על הקשר בין ראשית המהלך לסיומו.

מאת
בשיעור זה נראה את הביקורת של ירמיהו על ברית המלכים נגד בבל אחרי תבוסת פרעה נכו.

מאת
שיעורנו יעסוק בפרק י"ב בפרק דברים, בו התורה מצווה על ריכוז הפולחן דווקא ב"מקום אשר יבחר ה'", וכן מתירה "בשר תאווה" תוך כדי איסור אכילת דם וציווי על כיסויו. כפי שנראה, תוכן הפרק מורכב משני חלקים, שכל אחד מהם מציג מטרות שונות - כלליות ופרטיות, לכל אחד מהדינים המוזכרים.

עמודים