הרשמה בעיצומה

מאת
על רקע התוספתא הארוכה בעניין מחשבת הינוח, נדון בדרכו של רבי בעריכת המשנה.
מאת
מדוע לא ניתן לחשב מחשבת אכילה חוץ לזמנו על הנקטרים? האם אכילת אש של מזבח דומה לאכילת אדם?
מאת
מהי סברת חכמים, הסוברים כי 'אין פיגול בחצי מתיר'? ביאור מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לגבי עבודות שאינן מתירות כגון הולכת הקומץ.
מאת
מדוע הזבח מפגל את הלחם ולא להפך? מה שורש הספק האם כחצי זית מן הלחם ומן הזבח מצטרפים לפיגול?
מאת
בעיון זה נדון במחלוקת רבי יוסי ורבנן בדין המפגל חלק מהקרבן.
מאת
בגמרא נאמר שליקוט לבונה בזר פסול. האם אמירה זו תלויה בהבנה שהולכה שלא ברגל שמה הולכה?

מאת
שנן שתי גישות לגבי שיוכה של פרשיית אשת יפת תואר. האחת, התואמת גם את חלוקת הפרקים המקובלת, גורסת כי פרשיית אשת יפת תואר מהווה המשך לפרשיות המלחמה בפרשת שופטים. אולם, חלוקת הפרשות מכניסה את פרשיית אשת יפת תואר להיות חלק מפרשיות הבית של פרשת כי תצא. מתוך עיון זה, מתבארת מחלוקת הראשונים לגבי מטרת דין אשת יפת תואר, האם במטרה לנוולה או דווקא להכניסה, ונידונה שאלת החידוש שבמצווה זו למול הנהוג בעולם העתיק.

עמודים