הרשמה בעיצומה

מאת
אגב עניין שיעור הקטרת הלבונה לעניין פיגול, נזכיר בקצרה שני יסודות: האחד בקשר ליחסי המנחה והלבונה, והשני ביחס לאופיה של "אכילת המזבח".
מאת
נדון באופן המעשי לקמיצה, וכן בברייתא הנזכרת בסוגייתנו בדבר תפקידן של חמש האצבעות שביד.
מאת
האם השמן הניתן על המצורע צריך להנתן דווקא על מקום הדם?
מאת
מהו היחס בין שתי המחלוקות של רבי יוחנן וריש לקיש, האחת לגבי הכשרת המנחה ליפסל ביוצא כבר מעת הבלילה, והשניה לגבי קביעת כמות המנחה עוד קודם הקמיצה? האם רבי יוחנן וריש לקיש הפכו את דעותיהם? האם בלילה צריכה כלי שרת?
מאת
מהו היחס בין מחלוקת רב ורבי יוחנן לגבי קידוש מנחת חביתין לבין מחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר לגבי קידוש עשרון למנחה? האם אי קידושו של חצי העשרון הוא דין במנחה המתקדשת או בכלי המקדש?
מאת
מהו תפקידה של הגבהת הכלי בעבודות המנחה? ומדוע היא נדרשת רק בקידוש הקומץ?

מאת
היחס שבין התקיעה - תקיעת שופר בראש השנה בפרט, ותקיעת שופר ככלל - לבין התפילה יכול להיבחן בשני כיוונים שונים.

מאת
הקב`ה לא גילה את מתן שכרה של כל מצווה, כדי שנעשה את כל המצוות, ולא נבחר במצוות ששכרן גדול. מטרת עשיית המצווה אינה השכר שבסופה, אלא קיום רצון ה'.

מאת
המדרש על הפרשה עוסק בכוחה של השמיעה: האדם הנכנס לתוך בית הכנסת, `דלת לפנים מדלת`, ונמצא בתוך הקודש. שכרו הוא שהחוויה הרוחנית שהוא עובר אינה פגה בשערי בית הכנסת, אלא מלווה אותו בכל חייו.

עמודים