הרשמה בעיצומה

מאת
בגדרי כפרת הציץ על קרבנות שנטמאו וכהנים שנטמאו.
מאת
שני דינים בצירוף כלי – חיבור ממשי וחיבור מקום.
מאת
'בתר בטל אזלינן או בתר מבטל אזלינן' – הצעה בביאור מחלוקת האמוראים על פי שתי אפשרויות בהבנת שיטת רבי יהודה ש'מין במינו לא בטל'.
מאת
האם יש להקטיר שני קמצים שנתערבו זה בזה ביחד, או שניתן לחלק את התערובת לשני חלקים? מחלוקת החפץ חיים והחזו"א בביאור דברי הרמב"ם.
מאת
דם שבישלו פסול לזריקה. האם זהו פסול מהותי בדם או חוסר אפשרות טכנית לבצע את הזריקה?
מאת
בעיון זה נבחן את דין מליחת הקרבן ונדון האם יש דין הקרבה במלח או רק דין שהקרבן יהיה מומלח.
מאת
בסדר הקרבת המנחה מוצאים אנו פעולות המתבצעות על ידי הבעלים, ופעולות אחרות המתבצעות על ידי הכהנים. אחת הפעולות המתבצעות על ידי הכהנים היא הגשה, ובה נדון בעיון זה.

מאת
המדרש על הפרשה עוסק בכוחה של השמיעה: האדם הנכנס לתוך בית הכנסת, `דלת לפנים מדלת`, ונמצא בתוך הקודש. שכרו הוא שהחוויה הרוחנית שהוא עובר אינה פגה בשערי בית הכנסת, אלא מלווה אותו בכל חייו.

מאת
היכן התרחש מעמד הברית המתואר בפרשת כי תבוא? בערבות מואב או לאחר הכניסה לארץ? מה תפקידם של האבנים המוקמות והיכן הן ממוקמות? ומדוע התורה כופלת את התיאורים הללו? תוך מענה על שאלות אלו, והשוואה לברית סיני, נבחין במטרה הכפולה של הברית,הנועדה לאחוז את החבל משתי קצותיו - ליצור ברית חדשה לעם ישראל הנכנס לארצו, תוך שימור על התכנים כפי שניתנו על ידי משה - במדבר.

עמודים