דילוג לתוכן העיקרי

שתי מלחמותיו של אברהם

הרב אהרן ליכטנשטיין
11.08.2014
קובץ טקסט

 

אברהם אבינו נתפס בדרך כלל כנלחם נגד העבודה-הזרה וכמנפץ הפסילים, כמובא במדרש הידוע. עד תקופתו רווחה בכל העולם העבודה הזרה וכך נאמר ברמב"ם פ"א מהל' עכו"ם:

"בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול, ונבערה עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן הטועים היה. וזו היתה טעותם. אמרו הואיל והא-להים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים לפניו, ראויין הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד. וזהו רצון הא-ל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו וזהו כבודו של מלך. כיון שעלה דבר זה על לבם התחילו לבנות לכוכבים היכלות ולהקריב להן קרבנות ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם, כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה וזה היה עיקר עבודת כוכבים. וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה, לא שהן אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה.

ואחר שארכו הימים עמדו בבני האדם נביאי שקר ואמרו שהאל צוה ואמר להם עבדו כוכב פלוני או כל הכוכבים והקריבו לו ונסכו לו כך וכך ובנו לו היכל ועשו צורתו, כדי להשתחוות לו כל העם הנשים והקטנים ושאר עמי הארץ, ומודיע להם צורה שבדה מלבו ואומר זו היא צורת הכוכב פלוני שהודיעוהו בנבואתו. והתחילו על דרך זו לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות ובראשי ההרים ועל הגבעות ומתקבצין ומשתחוים להם ואומרים לכל העם שזו הצורה מטיבה ומריעה וראוי לעובדה וליראה ממנה. וכהניהם אומרים להם שבעבודה זו תרבו ותצליחו ועשו כך וכך ואל תעשו כך וכך.

והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו או הגלגל או המלאך דיבר עמהם ואמר להם עבדוני בכך וכך והודיע להם דרך עבודתו ועשו כך ואל תעשו כך. ופשט דבר זה בכל העולם לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו ולהקריב להם ולהשתחוות. וכיון שארכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם ולא הכירוהו, ונמצאו כל עם הארץ הנשים והקטנים אינם יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן וההיכל של אבנים שנתחנכו מקטנותם להשתחוות לה ולעבדה ולהשבע בשמה. והחכמים שהיו בהם, כגון כהניהם וכיוצא בהן, מדמין שאין שם אלוה אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללם ולדמותן, אבל צור העולמים לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו אלא יחידים בעולם, כגון חנוך ומתושלח נח שם ועבר. ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו" .

 דברי הרמב"ם עומדים בסתירה לידוע לנו מפרשת נח בה רואים אנו שני דורות שחטאם אינו עבודה זרה.

אנשי דור המבול, כידוע, חטאו בחמס. הם חזרו להיות בהמיים, איבדו צלם אנוש. היתה להם תפיסה נטוראליסטית, תפיסה של חזרה לטבע וחזרה לחוקי הג'ונגל, חוקים של חמס וגזל ושל כל דאלים גבר.

חטאו של דור הפלגה, לעומת זאת, שונה לחלוטין. אמנם בגמרא בסנהדרין מובאת דעה שדור הפלגה חטא בעבודה זרה, אולם מפשט הפסוקים, וכך אף הדעות האחרות בגמרא, חטאו היה בשאיפה לגדולות, בניסיון לפיתוח מדעי, אשר הביא אותם להתנשאות ולאי-הכרה בא-ל.

המכנה המשותף של שני הדורות היה דווקא חוסר נימה של התייחסות למימד הטרנסצנדנטלי. בשני הדורות לא היתה הכרה בא-לוהות, אם מתוך תפיסה נטוראליסטית, כבדור המבול, ואם מתוך התנשאות ושאיפה לגדולות, כבדור הפלגה. דור המבול תפס את האדם כחלק מן הטבע, וממילא לא מצא מקום להכרה בא-ל. ומנגד - דור הפלגה תפס את האדם כעליון מוחלט ללא כל מרות, ולכן לא הכיר בקב"ה.

בעבודה-הזרה, עם כל התועבה שבה, יש התייחסות לטרנסצנדנטליות. בקרב עובדי עבודה זרה ישנם פחד ויראה מפני אלוהיהם. הם מתרוצצים בחרדתם ומחפשים אחר קש, ואפילו בדמות עץ ואבן, שיוכלו להיתלות בו מפני הטרנסצנדנטלי.

אברהם נלחם לא רק בע"ז, שהיתה רווחת בדורו, אלא יותר מכך בתפיסה האתאיסטית.

ישעיה הנביא אומר:

"שמעו אלי רודפי צדק מבקשי ה'. הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו" (ישעיה נא' א)

מחד גיסא, "רודפי צדק". רודפים אחר צדק, משפט וסדר חברתי, מתנגדי התפיסה הנטוראליסטית של דור המבול , ומאידך - "מבקשי ה'", מתנגדי תפיסת דור הפלגה, דור המדע ללא א-להים.

הרמב"ם ממשיך:

"כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט כדעתו, והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה(לברר) היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד. ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו, כי אי אפשר שיסבב את עצמו. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים, ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עבד עמהם, ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה וידע שיש שם א-לוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא א-לוה חוץ ממנו."

מתוך עבודת אברהם הראשונית עם עובדי ע"ז, מגיע אברהם להכרת הא-להות. רק מתוך תפיסתם המכירה בטרנסצנדנטליות, מכיר אברהם בה' א-ל עליון. רק מתוך תפיסה כזו יכול אברהם להגיע לדרך האמת, ולא מתוך התפיסות השוללות את קיום הא-ל, תפיסות דור המבול ודור הפלגה.

 

תא שמע – נודה לכם אם תשלחו משוב על שיעור זה (המלצות, הערות ושאלות)