מאת
אגב סוגיית יינו של גר תושב נבחן אם איסור סתם יינם תלוי במעשיו של האדם - האם הוא עובד עבודה זרה - או שמא בזהותו ובמעמדו. נציג גם נפקא-מינה מעשית לשאלה זו: דין יין שנגע בו יהודי המחלל שבת בפרהסיה.
מאת
מה גדר איסור אתנן? האם האיסור בשווי החפץ, או שמא הוא קשור לגופו? האם הטלה נאסר רק כשנקנה בפועל במעשה הביאה?
מאת
מה יסודו של איסור שכר פעולה ביין נסך? למאי נפקא-מינה?
מאת
המטהר יינו של גוי – מה היחס בין השמירה הנדרשת ביין מבחינה מציאותית לבין מעמדו הממוני?
מאת
נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור – זה היה מעשה והכשירו. מה טעם ההיתר? האם היין מותר גם בשתיה, או שמא רק בהנאה?

מאת
על מהן ארבע הגלויות בעבודתו האישית של כל אחד מאיתנו, וכיצד ר' נחמן ממליץ להתמודד עימן תוכלו לקרוא במאמר הבא.

מאת
היהדות תמיד טענה שמעמדם הרוחני-קיומי של הגבר והאישה שווה לחלוטין, אך גם יש בין המינים שוני מהותי.

מאת
פרשת ויקרא פותחת בציווי למשה - `דבר אל בני ישראל`. חכמי המדרש נחלקו בשאלה, מדוע הקב`ה מצווה את משה דווקא על ישראל; מדוע כה חביבים ישראל בעיניו? יש שהסבירו שישראל מסמלים את מציאות ה' בעולם, אחרים הוסיפו שישראל קוראים בשם ה', ועוד אמרו שישראל גם מקיימים את המצוות.

עמודים