מאת
מסוגייתנו עולה שגזרה שלא פשטה ברוב ישראל - ניתן לבטלה. נדון בטעמה של הלכה זו.
מאת
מדוע לא גילה רבי יהושע לרבי ישמעאל את טעם הגזרה על גבינות גויים? מה באמת טעמו של איסור זה?
מאת
מה היחס בין שני הטעמים לפסקו של רב שאפשר לקדש אישה בפרש שור הנסקל אך לא בפרש שור של עבודה זרה?
מאת
האם הכשרת כלים מיין נסך שונה מהכשרתם משאר איסורים? ואם כן - מדוע? היש קשר בין דיני יין נסך לדיני טומאה וטהרה?
מאת
רבי יהודה בן בתירא מחדש שתקרובת עבודה זרה מטמאת. מה תוקפו של דין זה, ומה טעמו?

מאת
פרשת פרה שאנו קוראים אחרי פורים נועד לקשר בין פורים לבין פסח ולהראות לנו כי הטהרה, על הקמאיות והחירות שהיא מגלמת בתוכה, מהווה תנאי הכרחי לפסח

מאת
התוכן והמסגרת ירדו שלובים יחד מן השמים. מאז ומתמיד ראתה בהם היהדות אחים תאומים המשלימים זה את זה, וודאי שלא נוגדים. אמנם עיקר התיחסותינו וכובד המשקל צריכים להינתן לתכנים - רחמנא ליבא בעי, אך חלילה לנו לשכוח מתוך כך את המסגרת.

מאת
המדרש על הפסוק הראשון בפרשתנו מסביר שהקב`ה כביכול נתן את עצמו ביחד עם התורה לעם ישראל. יש במדרש זה כדי ללמדנו על היחס שבינינו לבין הקב`ה באמצעות התורה: התורה אינה רק מסר חד-פעמי שנתן לנו ה', אלא אמצעי לקשר מתמשך ויומיומי עם בורא העולם.

עמודים