מאת
בשיעור נסקור מספר מאפיינים השוזרים את ספר דברים כולו. ראשית, במוקד ספר דברים עומדים מעמד הר סיני ועשרת הדברות. בנוסף, ברור מדברי משה שגם "עבר הירדן המזרחי" הוא חלק מהארץ, וממילא זהו נאום שניתן במרכז הארץ. למעשה, המעבר לספר דברים הוא מעבר בין הנהגת הנס להנהגת הדיבור, כפי שנראה. במהלך השיעור, נדון גם בהבדל בין המחשבה למנות שרי אלפים וכו' בספר שמות, שם באה מפי יתרו, לבין איך שהדברים מוצגים בפרשתנו.

מאת
האם רעב דוחה כל עילה לעיבור? האם ייתכן עיבור שלוש שנים רצופות?
מאת
הברייתא בסוגייתנו מונה שלושה דברים שמעברין עליהם את השנה: `על האביב ועל פירות האילן ועל התקופה`. מפירוש רש`י ומפסקי הרמב`ם עולות תפיסות שונות בדבר מהותם של הסימנים הללו.
מאת
נחלקו אביי ורבא בביאור שיטת רבי ישמעאל שמלקות בעשרים ושלושה. נדון בטיב הקשר בין מיתה ומלקות.
מאת
אין אדם משים עצמו רשע – מדוע? האם זוהי הלכה בהלכות עדות, או שמא דין עצמאי?

מאת
בספר דברים אנו נפגשים עם אישיותו העוצמתית והמגוונת של משה רבנו. מכל התכונות המיוחדות לו, נאומו של משה פותח במינוי השופטים. הרב ליכטנשטיין זצ"ל סוקר את המקורות העוסקים במינוי השופטים, בדרישות העולות מהן ובמשמעויות הנגזרות מכך.

עמודים