מאת
אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח. כיצד יש להבין השוואה זו?
מאת
האם יש הבדל בין ביטול יין לבין ביטול שאר איסורים? ר`י הזקן פסק שיין בטל בשישה – ודלא כשאר איסורין, שבטלים בשישים. מה טעמו?
מאת
נחלקו האמוראים בדין ברכתו של יין שהתקלקל קלקול קל (ריחו חומץ וטעמו יין). נציע הבנה חדשה במחלוקת זו לאור ייחודה של ברכת הגפן.
מאת
סוגייתנו עוסקת בשיעור הסחורה הפגומה המותר בעִסקה גדולה. הריטב`א על אתר כותב, על פי הסוגיה להלן צז ע`ב, שאסור שהסחורה תהיה מקולקלת לחלוטין. נבחן אם תנאי זה הכרחי.

מאת
בתחילת הפרשה, בפרשיית טומאת יולדת, עולה הקשר בין טהרה לקדושה. הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל בוחן את היחס בין עולם הטהרה לעולם הקדושה, ומשווה בין האופן בו התורה תופסת יחס זה לבין גישות אחרות.

מאת
פרשות תזריע מצורע מזכירות שלוש מערכות טומאה: טומאת יולדת, טומאת הצרעת וטומאות הזב והזבה. כדרכם של הקדמונים, נשלב בפרשנותנו רפואת הנפש ורפואת הגוף, על מנת להסביר את הדינים השונים של מערכות הטומאות, הנעוצים בטבורם ביחסי חיים מול מוות.

מאת
המנהג תופס מקום מרכזי בדיני ממונות, ובמקרים רבים ההלכה מבכרת את המנהג על פני שורת הדין. בשיעור זה נעסוק בתופעה זו ונתמקד בכללים "הכל כמנהג המדינה" ו"מנהג מבטל הלכה". נבחן את גבולות הכללים (בדיני ממונות ובשאר תחומי התורה), גדריהם ומשמעותיהם.

מאת
בשיעור זה נחל לעסוק בפרשת כי תצא וננתח את פרשיית אשת יפת תואר לפי שלושה כיוונים- רש"י, הרמב"ם, וכיוון נוסף שעולה בדברי רבי עקיבא ביבמות.

עמודים