מאת
בשיעור זה בוחן הרב יואל בן-נון את המשמעויות של נבואת 'אשת הזנונים', הושע פרק ב'. בנוסף, הרב עוסק בשאלת מציאות המשל ביחס לשיטת הרמב"ם. הדימוי של בנ"י כאיש אישה הוא ייחודי לנביאים, ומנקודה זו הרב בוחן את ההשלכות והתבונות העולות מדימוי זה.

מאת
סיפור האהבה של יעקב ורחל ממלא את פרשת ויצא, וממנו ניתן ללמוד על קבלת הפנים והסביבה החברתית בחרן, על גידולה של רחל. מתוך השוואה בין רחל לבין רבקה, נבחן את ספיחי החינוך של לבן, ואת תהליכי ההשתחררות ממנו.

מאת
אגב סוגיית הלוואת מעות בריבית על ידי נכרי מעלה רש`י את האפשרות שיש 'שליחות לחומרה' בנכרי. נבחן את משמעותו של חידוש זה לעניין איסור אמירה לנכרי בשבת.
מאת
הלוואה בריבית לגוי – האם היא איסור, או שמא מצוה? ומה הדין בגויים: האם הם מותרים להלוות בריבית זה לזה?
מאת
מה היחס בין שני חידושיו של רבא: `לא אסרה תורה אלא רבית הבאה מלוה למלוה`, ו`הכא שכר אמירה קא שקיל`?
מאת
מה יסודן של מחלוקות התנאים והראשונים בדבר גובה השכר המתיר קבלת עִסקה למחצית שכר?
מאת
מהי הכרעת הגמרא בדין מחילה בטעות? האומנם ייתכן לומר שמחילה בטעות הוויא מחילה?

מאת
בשיעור זה נסקור את ההבדלים בין הפורענות בפרשת בחקתי לבין הפורענות בפרשת כי תבוא. נעמוד על ההבדלים בין הגאולה שמצוינת בסוף פרשת בחקתי לבין היעדרה של גאולה בסוף פרשת כי תבוא, ועיון בהמשך הברית בפשרת ניצבים. נסכם בביאור דרכי הגאולה השונות שמבוטאות בכל ברית.

מאת
בשיעור זה נעסוק בדברי הרמב"ן על התורה, לפיהם קברי צדיקים אינם מטמאים. נעמוד על שורש הדין תוך עיון במושג "מיתת נשיקה", ונדון גם הלכה למעשה בשאלה האם כוהנים יכולים להגיע לקברי צדיקים בכלל ולמערת המכפלה בפרט.

עמודים