מאת
על ארבע מצוות נאמר במדרש שיצר הרע משיב עליהן: איסור אשת אח, כלאיים, שעיר המשתלח ופרה אדומה. על כל המצוות האלו נאמר בתורה `חוקה`, אך במה נתייחדו מצוות אלו משאר המצוות? מצוות אלו הן מצוות שכרוך בהן איסור; מעשה טוב שכרוך בו מעשה רע. מצוות אלו מחדדות את העובדה שמעשה אינו טוב כשלעצמו ולא רע כשלעצמו, אלא הקב`ה הוא הקובע מהו המעשה הטוב ומהו המעשה הרע.

מאת
דעת ר' מאיר היא שמליקת עוף טריפה מטהרתו מטומאתו. האם חידושו הוא בהבנת פסול טריפה, או שמא בהבנת דין מליקה?
מאת
בעיון זה נדון במחלוקת התנאים האם שחיטת עוף טריפה מטהרת אותו מטומאת נבלה.

מאת
פרק כ"ג מתאר בפירוט את הזנות של שתי האחיות, שומרון וירושלים. נשווה בין נבואה זו ובין הנבואה הדומה לה שבפרק ט"ז, ונעמוד על הדמיון ועל השוני ביניהן.

מאת
אם בחטאת העוף יש להביא עוף נוסף כדי שיישמרו שני האלמנטים הבסיסיים שקיימים בכל חטאת – דם מחטא ובשר שמוקטר לאש המזבח, כיצד ניתן להבין את אופציית הסולת? האם מדובר במודל אחר לחלוטין?

מאת
לצד הגישה המקובלת, הרואה במצוות פרה אדומה 'חוק', מצווה אשר אין לה טעם המובן לנו, ואשר מבטאת עקרונות של הליכה תמימה אחר ה', מציג הרב יעקב מדן גישה נוספת, המנסה להבין את טעם ומהות המצווה, המנסה להתמודד עם המוות ע"י קידוש החיים. הרב מציג את שתי הגישות גם יחד, ולא טוען לעדיפות של אחת על פני חברתה.

מאת
בשיעור זה נראה צדדים של ההפרזה במידת החסד אל מול חופש הבחירה ואל מול בעיית הגלות.

מאת
בשיעור זה נעסוק ביציאת יאשיהו אל פרעה נכה במגידו, ונסכם את סקירת מלכות יאשיהו.

מאת
מה יסוד דין אין איסור חל על איסור וגדרו? מהם חריגי הדין וההיגיון העומד ביסודם?

עמודים