מאת
לאור מחלוקת התנאים והאמוראים בעניין הקרבת פסח בי"ד בניסן, נעמוד על ייחודיות סדר הזמנים שבחג הפסח.
מאת
מהו יסוד מחלוקת חכמים ורבי אליעזר בדין אשם שהוקרב שלא לשמו? האם אשם בא לכפרה או לאכילת מזבח?
מאת
מהו הקו המאחד בין כל קרבנות החטאת – אלו הבאים לשם חטא, חטאות היולדת הנזיר והמצורע, וחטאת נחשון? איזה חיטוי נעשה בחטאת נחשון, וכיצד באה נדבה על אף היותה חטאת?
מאת
האם העובדה כי העדר לשמה בקרבנות הפסח והחטאת פוסל אותם לחלוטין מצביע על שינוי בתפקיד הלשמה בקרבנות אלו?
מאת
בגמרא נאמר ששחיטת חטאת לשם מי שמחויב עולה כשרה, ואילו שחיטת חטאת על מי שאינו חייב כלום כשרה. מדוע לחלק בין המקרים? ומה היחס בין כפרת החטאת וכפרת העולה?
מאת
בגמרא נאמר שלב בית דין מתנה על קרבנות ציבור. בעיון זה נעסוק במשמעותו של דין זה ובהשלכותיו על כבשי תמיד שניתותרו.

עמודים