מאת
שיעור זה מהווה הקדמה ללימוד הלכות סנהדרין. תחילה נעסוק במצוות מינוי דיינים ושוטרים ובמעמד בתי הדין השונים. לאחר מכן נעיין בשאלת מקומם של בתי הדין וההלכה במדינת ישראל.

מאת
ספר במדבר נחתם בדברים שנאמרו "בערבות מואב על ירדן ירחו". במהלך השיעור ננסה להבין את הקישור בין חתימה זו, לבין שני המקומות הנוספים בהם מופיע במפורש מיקום זה, ומתוך כך נעמיק ביחס בין נחלת עבר הירדן לבין שאר ארץ ישראל.

מאת
האם כושרו של יחיד מומחה לדון הוא מדאורייתא או מדרבנן? האם יש לו מעמד של בית דין?
מאת
נחלקו רבי עקיבא וחכמים אם רביעית דם הבאה משני מתים מטמאת. מדוע לא ניתן לצרף רביעית דם משני מתים לשיטת חכמים? האם ייתכן שיש סוגים שונים של טומאת מת?
מאת
נעמוד על ההבחנה העקרונית שבין בית דין של שלושה ובין בתי הדין שמעליו (של עשרים ושלושה ושל שבעים ואחד).

מאת
פתיחת פרשת מטות שונה מהפתיחות המקובלות - אין כאן פנייה של ה' למשה, אלא של משה לראשי המטות. רב עמיטל זצ"ל מסביר שהדבר נובע מכך שראשי המטות פנו למשה בשאלה האם ניתן להוסיף איסורים על איסורי התורה. מתוך נק' זו ניגש הרב עמיטל לשאלת הוספות על התורה ופנייה לנתיבים אישיים, בהקשר של עולם הנדרים ובאופן כללי.

מאת
בשיעור זה נדון במאמצים של חזקיהו לאחד את הממלכות לאחר נפילת ממלכת ישראל למרות האיום מצד ממלכת אשור.

מאת
בשיעור זה נראה את המשותף בתוך רצף של חמש מצוות בפרק כ"ב שלכאורה אינן קשורות זו לזו.

עמודים