מאת
דיני נפשות – המלמד חובה מלמד זכות, אבל המלמד זכות אין יכול לחזור וללמד חובה. מדוע? על השפעתה של דעה מוקדמת על המשא ומתן ההלכתי.
מאת
מהי טעות בדבר משנה ומהי טעות בשיקול הדעת? מה מעמדם של חכמים שאחר חתימת התלמוד?
מאת
מה מעמדן של דרישות וחקירות שנעשו לאחר התקנה שביטלה את הצורך בהן? האם הדבר קשור למעמדן קודם התקנה?
מאת
סוגייתנו מביאה את דעת רבי יהושע בן קרחה, שניתן לפצל בין עדויותיהם של עדי ממון. נדון בדעתו, במשמעותה ובהלכות הנובעות ממנה.
מאת
האמוראים בסוגייתנו חלוקים כיצד מנוסח פסק הדין. מחלוקתם משקפת שאלת יסוד בדבר אופייה של ההכרעה כדעת הרוב.
מאת
נעמוד על השוני המהותי שבין טענת `משטה אני בך` לבין דין `אדם עשוי שלא להשביע את עצמו`.
מאת
מדוע `אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו שניהם`? ומה הראיה שהביא רמי בר חמא מדין זה לפסול קרובים לעדות משותפת?
מאת
מה טעמו של דין עדים זוממים? האם יש קשר בין מחלוקת אביי ורבא בדין זה לבין מחלוקתם בעניין פסולו של אוכל נבלות להכעיס?

מאת
למרות ההנחה הרווחת, כלל לא ברור ש"המקום אשר יבחר ה' " מדבר דווקא על ירושלים. כפי שיוצע בשיעור, יתכן ומקום זה הוא בכל מקום בו נמצא ארון ברית ה'. מתוך דיון זה, יבוארו דינים שונים, ובעיקר ענין איסור הבמות והבמות בשערי העיר. לסיום, נבחן את הסוגיה לאור הממצאים הארכיאולוגים בחירבת קיאפה.

עמודים