מאת
בשיעור זה נדון בסיבות השמחה של תושבי ירושלים בזמן שסנחריב מתקרב אל העיר.

מאת
מה מוגדר כלאו הניתק לעשה ומה מוגדר כלאו שקדמו עשה? מה משמעות ההבדל שבין המושגים?
מאת
היאך מחייב רבי יוחנן על מגע של טמא בתרומה ופוטר על מגעו בקודש? מה מוקד איסורו של טמא בקודשים?
מאת
מה מקומן של המלקות בדיני העונשין של התורה? ומה היחס בין מקומן שם ובין השאלה אם חייבי מיתות בית דין בכלל מלקות ארבעים?
מאת
ננסה לבאר את המחלוקת אם מתה כהונה או בטלה כהונה על רקע מחלוקת התנאים בדין עבודת חלל.
מאת
מדוע נקצב עונשו של רוצח בשגגה לפי חייו של אדם אחר?

מאת
האדם נמדד בסופו של דבר לפי השאיפות שלו, כמו גם האנחות והגניחות שלו, שאינן צריכות להוות ביטוי לחוסר אונים, אלא יכולות להוות אפשרות למחאה פנימית כנגד המצב הקיים.

מאת
שונה היא דמותו של יצחק מדמותם של אברהם ויעקב בכמה מובנים. הרב יעקב מדן מצביע על ההבדלים הללו, ומנסה לדלות מתוכם את הדבר אותו אנו יכולים ללמוד מאישיותו של יצחק.

מאת
המדרש דורש על הפסוק `כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם` - `יעקב פדה את אברהם`. מהי משמעותו של מדרש זה? האין די בזכויותיו של אברהם, ראשון המאמינים, שהוא נדרש ליעקב לפדותו מכבשן האש?

מאת
לאחר מראה המרכבה יחזקאל שומע לראשונה את דבר ה' ועל שליחותו כנביא. נעמוד על תפקידו הקשה והייחודי של יחזקאל, על הציווי החריג לאכול מגילה כתובה, ועל תגובתו של יחזקאל, החריגה אף היא, לשליחותו המאתגרת.

עמודים