מאת
סיפורם של קין והבל פותח, למעשה, את תולדות האנושות בעולם לאחר הגירוש מגן העדן. סיפור זה מעורר שאלות רבות. בשאלות אלו דנו רבים, גם באתרא קדישא הדין. עם זאת, דומה שעדיין יש מקום להוסיף ביאור לפרשה כולה.

מאת
סוגייתנו עוסקת בהשבת אבדה לפנים משורת הדין. נראה מקרה אחר של השבת אבדה לפנים משורת הדין ונבחן חילוק אפשרי בין שני המצבים.
מאת
אגב מחלוקת רבה ורב יוסף בדין שומר אבדה, מניחים התוספות בסוגייתנו יסוד חשוב בדין העוסק במצוה פטור מן המצוה. נבחן את היסוד הזה וכן דעות של ראשונים אחרים בנושא.
מאת
מה תפקיד הראיה שממציא המאבד למוצא?
מאת
האם מחלוקת תנא קמא ורבי יהודה משקפת מחלוקת מהותית בהבנת חיוב השבת אבדה?
מאת
מה היחס בין העשה `השב תשיבם` ובין הלאו `לא תוכל להתעלם`?
מאת
נחלקו הרמב`ם והטור אם דין אבֵדה מדעת הוא רק פטור ממצוַת השבת אבדה, או שמא איבד בעל האבדה את בעלותו עליה בחץ שלו. כיצד ניתן להבין את שיטת הטור שהחפץ מותר למוצאו? האם יש קשר בין פטור ממצוַת השבת אבדה לבין אבדן בעלות?
מאת
מה היחס בין אבדת נכרי לגזל נכרי? מעיון בדברי המאירי (למסכת בבא קמא) בעניין זה עולה גישה מעניינת למצוַות השבת אבדה.
מאת
הגמרא קובעת שמשיבים אבדה לתלמיד חכם על פי טביעות עין. לאור הלכה זו נראה חקירת יסוד בדין השבת אבדה על פי סימנים.

עמודים