מאת
האם העובדה כי העדר לשמה בקרבנות הפסח והחטאת פוסל אותם לחלוטין מצביע על שינוי בתפקיד הלשמה בקרבנות אלו?
מאת
בגמרא נאמר ששחיטת חטאת לשם מי שמחויב עולה כשרה, ואילו שחיטת חטאת על מי שאינו חייב כלום כשרה. מדוע לחלק בין המקרים? ומה היחס בין כפרת החטאת וכפרת העולה?
מאת
בגמרא נאמר שלב בית דין מתנה על קרבנות ציבור. בעיון זה נעסוק במשמעותו של דין זה ובהשלכותיו על כבשי תמיד שניתותרו.

מאת
לא תמיד אדם מודע לגודל התהליך בו הוא נמצא. אנו חשים שתקופה זו היא בעלת משמעות רבה, ותחושה כללית זו צריכה ללוות אותנו בתשתית של חיי היום יום.

מאת
בשיעור זה נראה את הצעדים שיאשיהו נקט כדי לבער את העבודה הזרה בזמנו, ואת הממצאים הארכאולוגיים בשטח.

מאת
בשיעור זה נבאר האופן בו הקדושה מתגלית דרך הכלל במשנת מניטו.

מאת
בשיעור זה נעיין בשאלה הלכתית אשר רלוונטית בימינו אך הרמב"ם לא עסק בה ישירות - המעמד ההלכתי של נישואין אזרחיים. תחילה נעסוק במשמעות הנישואין באומות העולם ובישראל, ולאור כך נעיין במשמעות ההלכה הראשונה בהלכות אישות.

מאת
פרק י"ז מסיים את רצף המשלים המתחיל בפרק ט"ו. שלא כקודמיו, למשל זה מובא נמשל מפורט. אך האם הנמשל המפורש הוא כל המסר של הפרק, או שמא יש לו גם נמשל אחר, נסתר?

עמודים