מאת
ראשונים רבים הביאו את שיטת הערוך שסבר שרבי שמעון הודה רק בפסיק רישיה דניחא ליה, אך בפסיק רישיה דלא ניחא ליה פטר. חלק מהראשונים הבינו שדברים אלו של הערוך מוסבים אך ורק על הלכות שבת, אך בכל התורה כולה אין הם שייכים. אלא, שהערוך עצמו כתב כן לגבי דינים שאינם מהלכות שבת. בשיעור זה הרב מנסה להתמודד עם קושי זה ומציע מספר פתרונות.

מאת
בשיחה זו הרב ליכטנשטיין זצ"ל מנתח את המושג 'בית שער השמים' - מה בין שער השמים לבית, בין עליונים לתחתונים.

מאת
כיצד מחייב רב חמא אדם שהתחייב לרכוש יין עבור חברו ופשע ולא קנה? האם יכול אדם לחייב עצמו על נזק כלכלי פוטנציאלי?
מאת
נחלקו רבי מאיר וחכמים אם מותר למי שהִלווה בריבית לגבות את הקרן. במה בדיוק נחלקו?
מאת
אגב סוגיית הלוואת מעות בריבית על ידי נכרי מעלה רש`י את האפשרות שיש 'שליחות לחומרה' בנכרי. נבחן את משמעותו של חידוש זה לעניין איסור אמירה לנכרי בשבת.

מאת
מדינת ישראל קמה כמדינה חילונית בעלת משפט חילוני. אחת הסוגיות המרכזיות בהקשר זה היא איסור ערכאות של עכו"ם. בשיעור זה נעסוק במקורות ובקווים שהם מתווים, ובשיעור הבא נעסוק בהקשר האקטואלי של מערכת המשפט במדינת ישראל.
מאת
היום נחל להפנות את מבטנו אל עבר המשפט האזרחי ודיני הממונות "שאין לך מקצוע בתורה גדול מהן" כדברי המשנה בסוף בבא בתרא. האם מסקנות מהסוג שאליהן הגענו במסגרת המשפט הפלילי רלוונטיות למשפט האזרחי?

מאת
אדם צריך להתקדם בפסיעות קטנות, הוא צריך בשביל זה 'סעד' - את האמת שהיא בבחינת 'רגל שלישית', את השבת ואת הצדקה.

מאת
בשיעור זה בוחן הרב יואל בן-נון את המשמעויות של נבואת 'אשת הזנונים', הושע פרק ב'. בנוסף, הרב עוסק בשאלת מציאות המשל ביחס לשיטת הרמב"ם. הדימוי של בנ"י כאיש אישה הוא ייחודי לנביאים, ומנקודה זו הרב בוחן את ההשלכות והתבונות העולות מדימוי זה.

מאת
סיפור האהבה של יעקב ורחל ממלא את פרשת ויצא, וממנו ניתן ללמוד על קבלת הפנים והסביבה החברתית בחרן, על גידולה של רחל. מתוך השוואה בין רחל לבין רבקה, נבחן את ספיחי החינוך של לבן, ואת תהליכי ההשתחררות ממנו.

עמודים