מאת
פרק י"ח הוא מן הפרקים המרכזיים בתנ"ך בכל הנוגע למושגי השכר והעונש ולתורת הגמול. הפרק עוסק בשני יסודות בנושא זה: האחד, טענת העם "אָבוֹת יֹאכְלוּ בֹסֶר וְשִׁנֵּי הַבָּנִים תִּקְהֶינָה", ומולה טענת יחזקאל שאדם נדון על מעשיו שלו, ולא על מעשי אבותיו; והשני, הרשות הנתונה לכל אדם לשנות את דרכיו, הן לטוב הן למוטב.

מאת
בן עזאי מוסיף לרשימת הזבחים שנזבחו שלא לשמם גם את העולה. נבחן את יסוד שיטתו.
מאת
לאור מחלוקת התנאים והאמוראים בעניין הקרבת פסח בי"ד בניסן, נעמוד על ייחודיות סדר הזמנים שבחג הפסח.
מאת
מהו יסוד מחלוקת חכמים ורבי אליעזר בדין אשם שהוקרב שלא לשמו? האם אשם בא לכפרה או לאכילת מזבח?

מאת
בשיעור זה נעסוק במבנה ובסדר המשניות בפרק א' של המסכת, ונתמקד בשני נושאים: מהות ה"קניין" בקידושין, והקשר למסכת ולפרק של המשניות העוסקות בחיוב ובפטור ממצוות.

עמודים