מאת
אחז ותגלת פלאסר מתו באותה השנה. לאחר מות אחז, קם ביהודה מלך חדש - חזקיהו. חזקיהו עשה מהפכה שלא נראתה כמותה: טיהור יסודי של העבודה הזרה, שהפיץ אחז, קודמו.

מאת
כיצד סבר רב חסדא שניתן להעמיד את הקרקע בחזקת רב אידי אך לא לגבות החזר על הפירות? האם הודאת בעל דין היא נאמנות או מתנה? האם יורש מאוחר בסדר הנחלות נחשב ליורש?
מאת
האם ניתן להוציא ממון בעזרת מיגו? האם יש חילוק לעניין זה בין קרקע למיטלטלין?
מאת
נחלקו רבא ורב נחמן בדין שתי כיתות עדים המכחישות זו את זו בנוגע לחזקת ג' שנים. הגרי`ד סולוביצ'יק ביאר כי מחלוקתם סובבת על שאלת יסוד בהבנת אופייה של עדות על חזקת ג' שנים.

מאת
תורתנו היא מחד תורת משה, קדושה ונשגבה, אך מאידך, התורה היא מורשה קהילת יעקב. הרב ליכטנשיין זצ"ל דן במתח זה, לאור הפסוק הראשון בפרשתנו על פירושיו השונים.

מאת
בשיעור זה נדון בפרק י"ד בהשוואה לאיסורי אכילה כפי שהם מופיעים בויקרא י"א.

עמודים