מאת
מה משמעות דינו של רבי עקיבא `מוכר בעין יפה מוכר`? מה היחס בינו ובין הצעה אחרת שהעלתה סוגייתנו – `בתר דעתא דלוקח אזלינן`? ומה היחס בינו ובין העיקרון `המוציא מחברו עליו הראיה`?
מאת
הרשב`ם מפרש כי פסיקת סומכוס בסוגיית `תנו חלק לפלוני בנכסי` נשענת על דינו הכללי `ממון המוטל בספק חולקין`. הריטב`א הקשה על פירושו, שבמקרה זה אין דררא דממונא, ובזה לא אמר סומכוס את דינו. בעיוננו ננסה ליישב את קושיית הריטב`א.
מאת
האם המצרים הכתובים בשטר המכירה מגדירים את השדה הנמכר, או שמא אינם אלא מראי מקום לו?
מאת
אילו גורמים קובעים מה כלול בעסקת מכר? ומה השפעתו של מנהג המדינה?
מאת
`ומיום שפשטה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצות... דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו`. האומנם?

מאת
היום נפתח את לימודנו במצוות מזוזה. מאפיין בולט במצוות המזוזה הוא השמירה: כפי שעולה מפסוקי התורה וממדרשים רבים, המזוזה מייצגת את השמירה של ה' על הבית. במהלך השיעור, נעמיק ביסוד זה, נבין את דברי הרמב"ם החולק לכאורה עליו, ונראה את הקשר בין מצוות מזוזה לבין נתינת הדם על המזוזות, בפסח מצרים.

מאת
בספר מלכים כמעט ולא מסופר על אשר התרחש בזמן מצור שומרון על אשור. הנביאים הרבו לדבר על הסיבה למצור, אך לא על אשר נעשה בו. בדברי הושע מסופר על ימים אלו, ואף מסופר על הנותרים לאחר ההגליה הגדולה. הנביא מעודד את שארית הפלטה, וקורא להם לשוב, על אף שנראה כי הכל אבוד.

מאת
בפרשתנו מסופר שמשה הוא זה שהקים את המשכן. הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל מביא שני פירושים שעלו בחז"ל לעניין זה, ומנתח לאורם את משמעות בניית המשכן ע"י משה.

מאת
בשיעור זה נמשיך את בבחינת היחס בין ברית האבות וברית סיני בסוגיות נוספות אצל הרמב"ם- יציאה מארץ ישראל, צדקה, עד לעניין החיוב במצוות.

עמודים