מאת
מה יסוד מחלוקתם של חכמים ורבי מאיר ב`חוששין ללעז` במוציא שם רע לפי פירוש רש`י?
מאת
מה טיבה של פשרה? כמה דיינים דרושים לעשייתה? האם היא צריכה קניין, ואם כן, מדוע?
מאת
נחלקו שמואל ורבי אבהו בדין שניים שדנו. בפשטות, מחלוקתם תלויה בדין דיין אחד מדאורייתא (ג ע`א), אך הרמב`ם קובע שדיין אחד כשר לדון מן התורה, ואף על פי כן הוא פוסק כי שניים שדנו – אין דיניהם דין. כיצד ניתן להסביר את פסיקתו? מדוע דרוש בית דין נוטה?
מאת
האם כושרו של יחיד מומחה לדון הוא מדאורייתא או מדרבנן? האם יש לו מעמד של בית דין?
מאת
נחלקו רבי עקיבא וחכמים אם רביעית דם הבאה משני מתים מטמאת. מדוע לא ניתן לצרף רביעית דם משני מתים לשיטת חכמים? האם ייתכן שיש סוגים שונים של טומאת מת?

מאת
בשיעור זה ננסה להבין את משמעות וסיבת לבישת השק של ישעיהו מנבואתו בישעיהו כ'.
מאת
בשיעור זה נדון במאמצים של חזקיהו לאחד את הממלכות לאחר נפילת ממלכת ישראל למרות האיום מצד ממלכת אשור.

מאת
שיעור זה מהווה הקדמה ללימוד הלכות סנהדרין. תחילה נעסוק במצוות מינוי דיינים ושוטרים ובמעמד בתי הדין השונים. לאחר מכן נעיין בשאלת מקומם של בתי הדין וההלכה במדינת ישראל.

מאת
פתיחת פרשת מטות שונה מהפתיחות המקובלות - אין כאן פנייה של ה' למשה, אלא של משה לראשי המטות. רב עמיטל זצ"ל מסביר שהדבר נובע מכך שראשי המטות פנו למשה בשאלה האם ניתן להוסיף איסורים על איסורי התורה. מתוך נק' זו ניגש הרב עמיטל לשאלת הוספות על התורה ופנייה לנתיבים אישיים, בהקשר של עולם הנדרים ובאופן כללי.

עמודים