מאת
מה יסודן של מחלוקות התנאים והראשונים בדבר גובה השכר המתיר קבלת עִסקה למחצית שכר?
מאת
מהי הכרעת הגמרא בדין מחילה בטעות? האומנם ייתכן לומר שמחילה בטעות הוויא מחילה?
מאת
שנינו לעיל סה ע`ב: `הלוהו על שדהו ואמר לו: אם אי אתה נותן לי מכאן ועד שלש שנים הרי היא שלי – הרי היא שלו`. בסוגייתנו (סו ע`ב) נאמר שיש בהסכמת הבעלים בעיה של אסמכתא, ושלמשנתנו ייתכנו שני הסברים: `איבעית אימא: מתניתין רבי יוסי היא, דאמר אסמכתא קניא; איבעית אימא: דאמר ליה 'קני מעכשיו'`. מה פשר החילוק בין `מעכשיו` ובין אינו `מעכשיו`?
מאת
ריבית היא תוספת שמוסיף הלווה על סכום ההלוואה. האם ייתכן איסור ריבית גם בעִסקה שאינה הלוואה, כגון במכירה?

מאת
בשיעור זה נעסוק בדברי הרמב"ן על התורה, לפיהם קברי צדיקים אינם מטמאים. נעמוד על שורש הדין תוך עיון במושג "מיתת נשיקה", ונדון גם הלכה למעשה בשאלה האם כוהנים יכולים להגיע לקברי צדיקים בכלל ולמערת המכפלה בפרט.

מאת
בשיעור זה נבחן את הברית שכרת ה' עם האבות ואת ההבדלים בינה לבין הברית שנכרתה אחר-כך עם בני ישראל.

מאת
בשיעור זה נסקור את עניין הקללות- חלוקת העם, תוכן הקללות ותפקידן, ודרך זה נראה הבדל נוסף בין הדור של ברית חורב לדור של ברית ערבות מואב.

מאת
בשיחה זו הרב מדן מתייחס למעשיו של עשיו ומצביע על הבעייתיות שבהם, לאור ניתוח יונתן והקשר שלו עם דוד. הרב מבדיל בין סוגי אהבה, ומסביר במה שונה אהבה שאינה תלויה בדבר.

מאת
בשיעור זה נסקור מספר סוגיות- עליית שישק בימי רחבעם, מלכות אביה, העבודה הזרה בימיו (ובכלל זה של מעכה), וביעורה בימי אסא.

מאת
בהמשך לעיסוק ביחס בין פרשת שמע לוהיה אם שמוע, נבחן היום את הפסוקים שבין פרשת שמע, בדברים פרק ו', לבין פרשת והיה אם שמוע, בפרק י"א. בנוסף, נראה את היחס בין האהבה ללא תנאי של פרשת שמע, לבין האהבה ההדדית של פרשת והיה אם שמוע. כמו כן, נעמוד על היחס בין המדבר מצד אחד לארץ מצרים מצד שני - ולארץ ישראל ביניהם.

עמודים