מאת
מה היחס בין אבדת נכרי לגזל נכרי? מעיון בדברי המאירי (למסכת בבא קמא) בעניין זה עולה גישה מעניינת למצוַות השבת אבדה.
מאת
הגמרא קובעת שמשיבים אבדה לתלמיד חכם על פי טביעות עין. לאור הלכה זו נראה חקירת יסוד בדין השבת אבדה על פי סימנים.
מאת
נחלקו הראשונים בביאור דין אבֵדה ששטפה נהר. נבחן את מחלוקתם ואת היסוד העקרוני העולה ממנה בהבנת חיוב השבת אבדה ובהבנת מושג הבעלות בכלל.
מאת
מהו ייאוש, וכיצד ייתכן שיועיל אף שלא מדעת?
מאת
מה הסברה לחלק בין שטרות שונים מבחינת החשש להחלפה במקרה של אבדה?
מאת
האם הבעל הוא קרוב משפחה של אשתו? מדוע יש חילוק בין ארוסה לנשואה לעניין אבלות וירושה?

מאת
בשיחה זו הרב מנתח את התשובה הייחודית של פרשת האזינו. הרב מתחיל בסיפור על רבי חנינא בן תרדיון ועל הבנתו העמוקה של המעשה הנדרש ממנו ביחס לזמן ולמקום. מנקודה זו צועד הרב לעבר פסוקי התשובה בפרשת האזינו ומבקש להסביר את משמעותם.

עמודים