מאת
סוגייתנו עוסקת בשיר שהיה נאמר בשעת ההוספה על העזרה. נדון בשיר זה ובעניינו של `שיר של פגעים`.
מאת
אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא ואורים ותומים וסנהדרין של שבעים ואחד, ובשתי תודות ובשיר. מדוע דרושים גורמים רבים כל כך להחלטה להוסיף על העזרה?
מאת
ביאור מחלוקת רבי וחכמים אם יום הכיפורים מכפר לשאינם שבים ולמבעטים בו עצמו. שתי דרכים בהבנת כפרת היום.
מאת
כיצד ניתן להקריב לקיץ המזבח בהמה שהוקדשה לקרבן התמיד? הרי אלו קרבנות שונים! שתי בחינות בקרבן התמיד.
מאת
לב בית דין מתנה עליהן: כיצד? מדוע אין כאן בעיה של ברירה? האם דין זה שייך גם ביחיד?

מאת
הצעתו של ראובן, שאם לא יחזיר איתו את בנימין ניתן להרוג את שני בניו. מעוררת תמיהה. על מנת להבין את הצעתו, נעמיק ביחס ראובן לאחיו, בהצעותיו ובמעמד הבכור בספר בראשית באופן כללי.

מאת
"אחד מבני הנביאים" המושח את יהוא במצוות אלישע נקרא גם "הנער הנביא". נעמוד על פירוש כינוייו, וננסה לברר האם היה שליח בלבד, או נביא בפני עצמו. נראה כי אין הוא מסתפק במעשה המשיחה אלא מוסיף נבואה מילולית המייעדת את יהוא להכרית את בית אחאב.

מאת
בפרשת וישב, מספרת לנו התורה על מאבקו של יוסף נגד אשת פוטיפר. המדרש על פרשייה זו משרטט לנו את המלחמה שלחם יוסף ביצר הרע, עד שהביס אותו ומיאן לדרישתה של אשת פוטיפר.

עמודים