מאת
סוגייתנו מבחינה בין רוב ובין חזקה בממונות. נעמוד על אופייה הייחודי של החזקה הנידונה בסוגייתנו ועל הקשר בינה ובין רובא דליתא קמן.
מאת
מה יסוד מחלוקתם של רב ושמואל אם מוציאים ממון על פי רוב?
מאת
האם מותר לצאת מהארץ לצורך כל סחורה, כפי שמשמע בירושלמי, או שמא רק כשיש רעב בארץ, כפי שעולה מסוגייתנו?
מאת
מה הדין בעִסקה שנפלה בה טעות בשל הגדלת המידות יתר על שתות? האם ביטול המיקח, או שמא רק החזרת הטעות?
מאת
על כולן אמר רבן יוחנן בן זכאי: אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אם אומר – שמא ילמדו הרמאין. ואם לא אומר – שמא יאמרו הרמאין: אין תלמידי חכמים בקיאין במעשה ידינו. למה חשש ריב`ז: האם לאיסורים שייכשלו בהם הרשעים, או שמא לממונם של הישרים?

מאת
שיעור 26 בסדרה: בשיעור זה נעיין בירושת בני הזוג הנשואים. לפי המשנה, האיש יורש את אשתו וקודם לכל יורשיה, ואילו האישה אינה יורשת את האיש. לא נרחיב ביסודות הלמדניים של הסוגיה, אלא בעקרונות היסוד שלה ובשאלת האפליה המגדרית – הרציונל שלה ובחינת תקפותו בימינו. ניתוח זה ישיק לשאלות רחבות יותר של יחסי הממון בין בני זוג בימינו.
מאת
שיעור 25 בסדרה: בשיעור זה נתמקד ביישום דיני הירושה בדורנו מצד ירושת הבת. פרשת בנות צלפחד חידשה שכאשר אין למנוח בן - אף הבת יכולה לרשת והיא קודמת לבאים אחריה בסדר הנחלות. מהי ההצדקה לאפליה זו והאם היא רלוונטית לימינו?

מאת
בין שני חלקיו של ליקוטי מוהר"ן מופיעה השמטה המדברת על הפסוק "אחד היה אברהם". המאמר שלפניכם יעסוק באמונת האחדות ובדגשים שדולה ר' נחמן מאברהם אבינו להכרה באחדות זו.

מאת
לאחר כל המעשים והתהליכים שעשה חזקיהו לחיזוק הממלכה ולהשבתה לעבודה ה', ישעיהו חשש מכך שחזקיהו יפנה לשיתוף פעולה עם קואליציה שתמרוד באשור. כמחאה, באה נבואת 'ערום ויחף', בה מסופר שישעיהו הלך במשך שלוש שנים ערום ויחף. בשיעור זה הרב משרטט את הרקע לנבואה זו ובכך מסביר את המחאה הייחודית הזו ואת משמעותה.

עמודים