מאת
הריגת אחזיה מלך יהודה הסיטה את יהוא ואנשיו מדרכם ליזרעאל ועיכבה את כניסתם לעיר. מה היו מניעיו של יהוא להריגת אחזיה, וכיצד עלינו להעריך מעשה זה? האם גם אחזיה נכלל ב'בית אחאב', והריגתו היא חלק מקיום נבואת ההכרתה? ושמא חטא יהוא בכך שהרג את מלך יהודה על לא עוול בכפו?

מאת
אחד מאבות המלאכה בשבת הוא טלטול, ואחד מאופני החיוב (סקילה או קרבן) הוא טלטול של ארבע אמות ברשות הרבים. הרמב"ם מזכיר מספר פעמים בהלכות שבת את האפשרות לטלטל "פחות פחות מד' אמות", דהיינו טלטול של פחות מארבע אמות, עצירה, טלטול נוסף של פחות מארבע אמות וחוזר חלילה. ברור שבמקרה זה אין חיוב, ובשיעור זה נבחן את שיטת הרמב"ם בנוגע לטלטול באופן זה.

מאת
לאחר איסור חמץ וחובת הוספת המלח – משולבת אופציית מנחה נוספת ("ואם") - מנחת ביכורים, הבאה מן השעורים ("אביב"). מה היחס בין מנחה זו להנפת עומר ראשית הקציר והבאת שתי הלחם (ויקרא כ"ג)?

מאת
בשיעור זה נשלים את סיכום מלכות חזקיהו כפי שהיא מצטיירת מספר מלכים ומספר דברי הימים.

מאת
רבי יהודה נשיאה לא התיר פת נכרים מחשש שיכנוהו "בית דינא שריא". מה פשרו של כינוי זה?
מאת
מסוגייתנו עולה שגזרה שלא פשטה ברוב ישראל - ניתן לבטלה. נדון בטעמה של הלכה זו.
מאת
מדוע לא גילה רבי יהושע לרבי ישמעאל את טעם הגזרה על גבינות גויים? מה באמת טעמו של איסור זה?

מאת
פרשת פרה שאנו קוראים אחרי פורים נועד לקשר בין פורים לבין פסח ולהראות לנו כי הטהרה, על הקמאיות והחירות שהיא מגלמת בתוכה, מהווה תנאי הכרחי לפסח

מאת
התוכן והמסגרת ירדו שלובים יחד מן השמים. מאז ומתמיד ראתה בהם היהדות אחים תאומים המשלימים זה את זה, וודאי שלא נוגדים. אמנם עיקר התיחסותינו וכובד המשקל צריכים להינתן לתכנים - רחמנא ליבא בעי, אך חלילה לנו לשכוח מתוך כך את המסגרת.

עמודים