מאת
מה בין מחלוקת חכמים ורבי מאיר למחלוקת רבי יעקב ורבי נתן? האם הטענה שמתנה הייתה מתנת שכיב מרע נחשבת הוצאת ממון?
מאת
מה שורש מחלוקתם של רב ושמואל אם ניתן להעמיד מתנת שכיב מרע `אתרי ריכשי`? אימתי נקנית מתנת שכיב מרע?
מאת
בתוך העיסוק בהלכות מתנת שכיב מרע מובא בסוגייתנו מונח חדש: `מְצַווה מחמת מיתה`. נעמוד על הדמיון שבין שני המושגים ועל השוני ביניהם.
מאת
סוגייתנו עוסקת בביאורי מילים. נבחן שאלת יסוד בתחום זה: האם יש לבאר מילים על פי משמעותן ההלכתית או על פי משמעותן בשיח היומיומי?
מאת
סוגייתנו מזכירה אמצעי קניין מיוחד: `אודיתא`. נבחן מה טיבה של הקנאה בדרך זו.

מאת
פרשת קרח - "המקומות החמים ביותר בגיהינום מיועדים לאלו השומרים על ניטרליות בזמן משבר מוסרי"
מאת
המעיין בפרשת קורח ימצא טענות מגוונות של קורח ועדתו כנגד משה. בשיעור זה נתמקד בטענות קורח, שבאורח פלא קיבל את נבואתו של משה, אך חלק על הנהגתו, וכן נדון בזהות ותפקיד חמישים ומאתים נשיאי העדה. בכך, נבחן את דרכי הנהגת משה, ואת נקודות הקושי שבהם - תוך השוואה לבקשת המלך בימי שמואל.

מאת
הנצי"ב בפרשתנו מבדיל בין מאתיים חמישים מקריבי הקטרת לבין דתן ואבירם ביחס למטיבציה במחלוקת על משה. הרב משה ליכטנשטיין מרחיב בביאור חלוקה זו, ומתוך כך מסביר את ההבדלים בין תגובות משה השונות כלפי כל קבוצה, העונשים בהם נענשו ואופי התגובה השונה של כל קבוצה לחטא המרגלים.

עמודים