מאת
לאחר הצלת ירושלים ממצור סנחריב, חזקיהו לא אמר שירה. כנראה, שהדבר נבע מעוצמת הכאב על החללים הרבים והגולים מלכיש וערי השפלה. כפי שראינו בשיעור הקודם, ישעיהו כן פתח בשיר הלל ותודה. בשיעור זה, הרב יואל בן-נון מראה ומוכיח כיצד מזמור פ"ז מתהילים אף הוא מהווה שיר הלל והודאה על הצלת העיר מידי סנחריב.

מאת
...דרבי מאיר סבר: מודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו, ורבנן סברי: מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו. במה תלויה המחלוקת?
מאת
מה בין מחלוקת חכמים ורבי מאיר למחלוקת רבי יעקב ורבי נתן? האם הטענה שמתנה הייתה מתנת שכיב מרע נחשבת הוצאת ממון?
מאת
מה שורש מחלוקתם של רב ושמואל אם ניתן להעמיד מתנת שכיב מרע `אתרי ריכשי`? אימתי נקנית מתנת שכיב מרע?
מאת
בתוך העיסוק בהלכות מתנת שכיב מרע מובא בסוגייתנו מונח חדש: `מְצַווה מחמת מיתה`. נעמוד על הדמיון שבין שני המושגים ועל השוני ביניהם.
מאת
סוגייתנו עוסקת בביאורי מילים. נבחן שאלת יסוד בתחום זה: האם יש לבאר מילים על פי משמעותן ההלכתית או על פי משמעותן בשיח היומיומי?

מאת
פרשת קרח - "המקומות החמים ביותר בגיהינום מיועדים לאלו השומרים על ניטרליות בזמן משבר מוסרי"
מאת
המעיין בפרשת קורח ימצא טענות מגוונות של קורח ועדתו כנגד משה. בשיעור זה נתמקד בטענות קורח, שבאורח פלא קיבל את נבואתו של משה, אך חלק על הנהגתו, וכן נדון בזהות ותפקיד חמישים ומאתים נשיאי העדה. בכך, נבחן את דרכי הנהגת משה, ואת נקודות הקושי שבהם - תוך השוואה לבקשת המלך בימי שמואל.

מאת
הנצי"ב בפרשתנו מבדיל בין מאתיים חמישים מקריבי הקטרת לבין דתן ואבירם ביחס למטיבציה במחלוקת על משה. הרב משה ליכטנשטיין מרחיב בביאור חלוקה זו, ומתוך כך מסביר את ההבדלים בין תגובות משה השונות כלפי כל קבוצה, העונשים בהם נענשו ואופי התגובה השונה של כל קבוצה לחטא המרגלים.

עמודים