מאת
"אחד מבני הנביאים" המושח את יהוא במצוות אלישע נקרא גם "הנער הנביא". נעמוד על פירוש כינוייו, וננסה לברר האם היה שליח בלבד, או נביא בפני עצמו. נראה כי אין הוא מסתפק במעשה המשיחה אלא מוסיף נבואה מילולית המייעדת את יהוא להכרית את בית אחאב.

מאת
ביאור מחלוקת רבי וחכמים אם יום הכיפורים מכפר לשאינם שבים ולמבעטים בו עצמו. שתי דרכים בהבנת כפרת היום.
מאת
כיצד ניתן להקריב לקיץ המזבח בהמה שהוקדשה לקרבן התמיד? הרי אלו קרבנות שונים! שתי בחינות בקרבן התמיד.
מאת
לב בית דין מתנה עליהן: כיצד? מדוע אין כאן בעיה של ברירה? האם דין זה שייך גם ביחיד?
מאת
מדוע לא ניתן לחלל קודשים הקדושים בקדושת הגוף?

מאת
בפרשת וישב, מספרת לנו התורה על מאבקו של יוסף נגד אשת פוטיפר. המדרש על פרשייה זו משרטט לנו את המלחמה שלחם יוסף ביצר הרע, עד שהביס אותו ומיאן לדרישתה של אשת פוטיפר.

מאת
ערב השקת הספר של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, "קדושת אביב". המשתתפים: הרב משה ליכטנשטיין, הרב ש"י ליכטנשטיין, ד"ר אלי חדד, הרב חיים נבון והרב תמיר גרנות מנחה: נועם שליט י"ח בכסלו תשע"ח בבית כנסת רמב"ן, ירושלים

מאת
בשיעור זה נעסוק בסוגיית עזיבת היהדות ביחס לשתי הבריתות שעסקנו בהן בשיעורים האחרונים וסביב מאמר יסודי של הרב ליכטנשטיין בסוגיה.

מאת
'וימאן יעקב להתנחם'. מדוע? הרב אהרן ליכטנשטיין מצביע על שלוש סיבות אפשרויות לסירובו המודע, ככל הנראה, של יעקב להגיע לנחמה.

עמודים