מאת
נעסוק בשני עניינים שונים הנזכרים בסוגייתנו: אופייה של ירושת הבעל, והשימוש בכלל `אין ספק מוציא מידי ודאי` בדיני ממונות.
מאת
סוגייתנו מחדשת כי אף שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ניתן לשעבד דבר שלא בא לעולם. נסקור את ההסברים השונים שהובאו בספר קצות החושן להבחנה זו בין הקנאה ובין שעבוד.
מאת
המשנה מביאה את הקללה הקשה שקילל רבי אליעזר את בני רוכל. מה פשר המתקפה החריפה הזאת?
מאת
...דרבי מאיר סבר: מודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו, ורבנן סברי: מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו. במה תלויה המחלוקת?

מאת
בשיעור זה נציג את העקרונות הבסיסיים של דיני ירושה, ונראה אילו מטרות הן משרתות. לאחר מכן נעסוק בשאלה האם וכיצד ראוי להדיר מן הירושה חלק מן היורשים.

מאת
התלונות הספורות שמתלוננים דור הבנים במדבר, מהוות צוהר לעולמם הפנימי. רבים ביקשו למצוא בהם שינוי מאשר בדור יוצאי מצרים, אולם ניתן דווקא למצוא קשרים רבים, ואילו ההבדלים נעוצים לא בהתנהלות העם, אלא במטרת הנסיונות והתהליך במדבר.

מאת
בשיעור זה נחל את עיסוקנו בתקופת מלכותו של המלך חזקיהו, במעשיו הראשונים לביעור העבודה הזרה מתקופת אביו.

מאת
בשיעור זה נבחן את המושגים אירוסין ונישואין אל מול העונשים דווקא על רקע הפרתם בזנות ואונס, ועל רקע הפרת נדרים, על מנת להבין טוב יותר את ההבדל המהותי בין האירוסין לנישואין.

מאת
לאחר הצלת ירושלים ממצור סנחריב, חזקיהו לא אמר שירה. כנראה, שהדבר נבע מעוצמת הכאב על החללים הרבים והגולים מלכיש וערי השפלה. כפי שראינו בשיעור הקודם, ישעיהו כן פתח בשיר הלל ותודה. בשיעור זה, הרב יואל בן-נון מראה ומוכיח כיצד מזמור פ"ז מתהילים אף הוא מהווה שיר הלל והודאה על הצלת העיר מידי סנחריב.

עמודים