מאת
פרק י"ח הוא מן הפרקים המרכזיים בתנ"ך בכל הנוגע למושגי השכר והעונש ולתורת הגמול. הפרק עוסק בשני יסודות בנושא זה: האחד, טענת העם "אָבוֹת יֹאכְלוּ בֹסֶר וְשִׁנֵּי הַבָּנִים תִּקְהֶינָה", ומולה טענת יחזקאל שאדם נדון על מעשיו שלו, ולא על מעשי אבותיו; והשני, הרשות הנתונה לכל אדם לשנות את דרכיו, הן לטוב הן למוטב.

מאת
בן עזאי מוסיף לרשימת הזבחים שנזבחו שלא לשמם גם את העולה. נבחן את יסוד שיטתו.
מאת
לאור מחלוקת התנאים והאמוראים בעניין הקרבת פסח בי"ד בניסן, נעמוד על ייחודיות סדר הזמנים שבחג הפסח.
מאת
מהו יסוד מחלוקת חכמים ורבי אליעזר בדין אשם שהוקרב שלא לשמו? האם אשם בא לכפרה או לאכילת מזבח?
מאת
מהו הקו המאחד בין כל קרבנות החטאת – אלו הבאים לשם חטא, חטאות היולדת הנזיר והמצורע, וחטאת נחשון? איזה חיטוי נעשה בחטאת נחשון, וכיצד באה נדבה על אף היותה חטאת?
מאת
האם העובדה כי העדר לשמה בקרבנות הפסח והחטאת פוסל אותם לחלוטין מצביע על שינוי בתפקיד הלשמה בקרבנות אלו?
מאת
בגמרא נאמר ששחיטת חטאת לשם מי שמחויב עולה כשרה, ואילו שחיטת חטאת על מי שאינו חייב כלום כשרה. מדוע לחלק בין המקרים? ומה היחס בין כפרת החטאת וכפרת העולה?

מאת
בשיעור זה נעסוק במבנה ובסדר המשניות בפרק א' של המסכת, ונתמקד בשני נושאים: מהות ה"קניין" בקידושין, והקשר למסכת ולפרק של המשניות העוסקות בחיוב ובפטור ממצוות.

עמודים