מאת
האם המצרים הכתובים בשטר המכירה מגדירים את השדה הנמכר, או שמא אינם אלא מראי מקום לו?
מאת
אילו גורמים קובעים מה כלול בעסקת מכר? ומה השפעתו של מנהג המדינה?
מאת
`ומיום שפשטה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצות... דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו`. האומנם?
מאת
סוגייתנו מחדשת שאם מרזב מזרים מים לחצר דרך קבע, אין בעליו רשאי לעקרו, משום שבעל החצר משתמש במים. מה אופי זכותו של בעל החצר במים?

מאת
בפרשתנו מסופר שמשה הוא זה שהקים את המשכן. הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל מביא שני פירושים שעלו בחז"ל לעניין זה, ומנתח לאורם את משמעות בניית המשכן ע"י משה.

מאת
בשיעור זה נמשיך את בבחינת היחס בין ברית האבות וברית סיני בסוגיות נוספות אצל הרמב"ם- יציאה מארץ ישראל, צדקה, עד לעניין החיוב במצוות.

מאת
בשיעור זה נעסוק במחלוקת האם מדאורייתא פעולת הקניין היא התשלום או המשיכה, נעמוד על מהותו של קניין הכסף, ונראה כיצד הכריע הרמב"ם הלכה למעשה במחלוקת זו. בסיומו של השיעור נראה כיצד הפך הקניין מפעולה של השתלטות פיזית לפעולה משפטית.

מאת
בשיעור זה נדון בהבדלים בין הפרשיות והאזכורים על הבכור בשמות י"ג (ובחלקים נוספים בחומש), במדבר ג' ודברים ט"ו, בפער בינם לבין ההלכה,במשמעויות ובהיבטים השונים שכל פרשייה נותנת לנו.

מאת
בשיעור זה נסקור את מלכות עוזיהו דרך פרקים ב'-ד' בספר ישעיהו.

עמודים