מאת
לכאורה, העימות בין לבן ליעקב הוא סכסוך משפחתי שיצא מפרופורציות, או סיפורו של מהגר בחברה בעייתית. אולם, במהלך השיעור נבחן את אפשרות נוספת, לפיה בעיני לבן ובעיני יעקב, היה לסכסוך זה - כמו גם למקרים אחרים - משמעות דתית, מעין מאבק בין אלילי לבן לבין אלוקי יעקב.

מאת
בכותרת להלכות תלמוד תורה הרמב"ם מונה שתי מצוות - ללמוד תורה, ולכבד תלמידי חכמים. בשיעור זה נראה כיצד המבנה של הלכות אלו תורם להבנת מצוות אלו ולקשר ביניהן.

מאת
בשיעור זה נעסוק במרכזיותו של הצמצום שעשה הקב"ה בבריאת העולם כיסוד למעשה המוסרי.

מאת
סוגייתנו מחדשת: `המשהה את נקביו – עובר משום 'לא תשקצו'`. נדון ביסודו ובאופיו של איסור זה.
מאת
מה מוגדר כלאו הניתק לעשה ומה מוגדר כלאו שקדמו עשה? מה משמעות ההבדל שבין המושגים?
מאת
היאך מחייב רבי יוחנן על מגע של טמא בתרומה ופוטר על מגעו בקודש? מה מוקד איסורו של טמא בקודשים?
מאת
מה מקומן של המלקות בדיני העונשין של התורה? ומה היחס בין מקומן שם ובין השאלה אם חייבי מיתות בית דין בכלל מלקות ארבעים?

מאת
סיפור מרד יהוא מתרחש בערים רמות גלעד, יזרעאל ושומרון, והוא מלווה את יהוא ממקום למקום ובדרכים שבתווך. חלוקת הסיפור שנציע מסתמכת על המעתקים הגיאוגרפיים של יהוא במהלך הסיפור. נסקור את דמויות המשנה בסיפור: יחידים וקבוצות, מרכזיים ושוליים, כאלה התומכים ביהוא וכאלה העומדים כנגדו.

מאת
בשיעור זה נדון בסיבות השמחה של תושבי ירושלים בזמן שסנחריב מתקרב אל העיר.

מאת
האדם נמדד בסופו של דבר לפי השאיפות שלו, כמו גם האנחות והגניחות שלו, שאינן צריכות להוות ביטוי לחוסר אונים, אלא יכולות להוות אפשרות למחאה פנימית כנגד המצב הקיים.

עמודים