מאת
`ומיום שפשטה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצות... דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו`. האומנם?
מאת
סוגייתנו מחדשת שאם מרזב מזרים מים לחצר דרך קבע, אין בעליו רשאי לעקרו, משום שבעל החצר משתמש במים. מה אופי זכותו של בעל החצר במים?
מאת
נעסוק בחידושו של הרשב`ם בסוגייתנו כי רק אנשים גדולים וחשובים רשאים לפקוד קברי צדיקים.
מאת
מה היחס בין דברי סוגייתנו כי הימנעות מראיית מראות לא-צנועים במקום שאין דרך אחרת לילך בה היא בגדר מידת חסידות בלבד, לבין קביעת חכמים במסכת סנהדרין `ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר`?

מאת
בשיעור זה נעסוק במחלוקת האם מדאורייתא פעולת הקניין היא התשלום או המשיכה, נעמוד על מהותו של קניין הכסף, ונראה כיצד הכריע הרמב"ם הלכה למעשה במחלוקת זו. בסיומו של השיעור נראה כיצד הפך הקניין מפעולה של השתלטות פיזית לפעולה משפטית.

מאת
בשיעור זה נדון בהבדלים בין הפרשיות והאזכורים על הבכור בשמות י"ג (ובחלקים נוספים בחומש), במדבר ג' ודברים ט"ו, בפער בינם לבין ההלכה,במשמעויות ובהיבטים השונים שכל פרשייה נותנת לנו.

מאת
בשיעור זה נסקור את מלכות עוזיהו דרך פרקים ב'-ד' בספר ישעיהו.

מאת
מדוע התורה מפרטת את מעשה המשכן, לאחר שכבר פירטה את ציווי המשכן? מדוע התורה לא פשוט כותבת שהעם עשה כדבר משה? בשיעור זה ננסה לענות על השאלה, על ידי עיון בתוצאות חטא העגל והמשא ומתן בין ה' לבין משה לגבי השראת השכינה - עיון שיוביל אותנו להבנה עד כמה הקמת המשכן לא הייתה מובנת מאליה.

מאת
מהו 'דיבור טוב', מהו עומק העניין של הבגדים, ובשמירה עליהם כנקיים, ואיך כל זה קשור לספירת המלכות

מאת
היום נעיין באחת מאבני הנגף העומדות בפני יכולתם של בתי הדין להציב שיטת משפט אפקטיבית בדיני ממונות - ייצור הכרעה ברורה. נעשה זאת בעזרת דיון תמציתי בשלוש סוגיות נפרדות בהלכות טוען ונטען.

עמודים