מאת
בשיעור נסקור מספר מאפיינים השוזרים את ספר דברים כולו. ראשית, במוקד ספר דברים עומדים מעמד הר סיני ועשרת הדברות. בנוסף, ברור מדברי משה שגם "עבר הירדן המזרחי" הוא חלק מהארץ, וממילא זהו נאום שניתן במרכז הארץ. למעשה, המעבר לספר דברים הוא מעבר בין הנהגת הנס להנהגת הדיבור, כפי שנראה. במהלך השיעור, נדון גם בהבדל בין המחשבה למנות שרי אלפים וכו' בספר שמות, שם באה מפי יתרו, לבין איך שהדברים מוצגים בפרשתנו.

מאת
נחלקו אביי ורבא בביאור שיטת רבי ישמעאל שמלקות בעשרים ושלושה. נדון בטיב הקשר בין מיתה ומלקות.
מאת
אין אדם משים עצמו רשע – מדוע? האם זוהי הלכה בהלכות עדות, או שמא דין עצמאי?
מאת
מה יסוד מחלוקתם של חכמים ורבי מאיר ב`חוששין ללעז` במוציא שם רע לפי פירוש רש`י?
מאת
מה טיבה של פשרה? כמה דיינים דרושים לעשייתה? האם היא צריכה קניין, ואם כן, מדוע?
מאת
נחלקו שמואל ורבי אבהו בדין שניים שדנו. בפשטות, מחלוקתם תלויה בדין דיין אחד מדאורייתא (ג ע`א), אך הרמב`ם קובע שדיין אחד כשר לדון מן התורה, ואף על פי כן הוא פוסק כי שניים שדנו – אין דיניהם דין. כיצד ניתן להסביר את פסיקתו? מדוע דרוש בית דין נוטה?

מאת
בשיעור זה ננסה להבין את משמעות וסיבת לבישת השק של ישעיהו מנבואתו בישעיהו כ'.

מאת
שיעור זה מהווה הקדמה ללימוד הלכות סנהדרין. תחילה נעסוק במצוות מינוי דיינים ושוטרים ובמעמד בתי הדין השונים. לאחר מכן נעיין בשאלת מקומם של בתי הדין וההלכה במדינת ישראל.

עמודים