מאת
הברייתא בדף ח מספרת על החג שקבע אדם הראשון לכבוד הקב`ה כהודאה על `מנהגו של עולם`. מן העיון בברייתא נוכל ללמוד יסוד חשוב באופיים של מועדי ישראל.
מאת
מדוע התיר שמואל בגולה רק את המסחר קודם יום האיד, אך לא התיר את המסחר ביום האיד עצמו? מה היחס בין איסור המסחר עם הגויים קודם האיד לבין איסור המסחר עמם באיד גופו?
מאת
מה פשר המגבלה `דקאי בתרי עברי דנהרא`? האומנם השמיטהּ הרמב`ם?
מאת
כלום באמת אין אדם מבין את דברי רבו קודם ארבעים שנה?
מאת
אמר רב יוסף: לא ליצלי איניש צלותא דמוספי בתלת שעי קמייתא דיומא ביומא קמא דריש שתא ביחיד. מה טעמו של דין זה ומה גדריו?

מאת
איזה מסר רצה ר' נחמן להפיק מסיפורו על המהרש"א ז"ל ואיך אחאב המלך קשור לכל העניין? על זאת תוכלו לקרוא במאמר הבא:

מאת
בשיעור זה נראה אצל הרב עמיטל איך ברית האבות משליכה על הזהות הלאומית שלנו.

מאת
בציצית מתקיים תהליך בן שלושה שלבים. ראשית, הראיה החיובית מביאה לידי זכירה ועשייה. בנוסף, מניעת הראיה השלילית והרחקה מן החטא, דבר המוביל את האדם לכתנות האור. ולבסוף, מתוך הזיכרון, מגיע האדם למעלת הקדושה של ציצית, שהיא כעין ציץ.

מאת
מה היה החידוש בירידת ה' למצרים? על פי המדרש, החידוש לא היה רק בירידתו של הקב`ה למקום הנמוך והטמא ביותר, אלא בעיקר במסירותו של ה' לשלוחיו. לאחר שפרעה זלזל במשה וסירב לשמוע לו - הקב`ה ירד בעצמו למצרים, וגאל משם את בני ישראל.

עמודים