מאת
נפסק להלכה שיש לבדוק חמץ לאור הנר, שהרי "אור הנר יפה לבדיקה" (פסחים ח ע"א). אין לבדוק חמץ באבוקה שכן אי-אפשר להכניסה לחורים ולסדקים, וכן האדם "מתיירא שלא יבעיר את הבית ואין לבו על הבדיקה" (רש"י).

מאת
חיוב הבדלה בין יו"ט ראשון ליו"ט שני

עמודים