מאת
המכה את חברו ומת הלה מפצעיו – אימתי נתחייב המכה: האם מיד בשעת המכה, או שמא רק עם המיתה? מה יסוד המחלוקת בין חכמים ורבי נחמיה במי שאמדוהו למיתה והקל ולאחר מכאן הכביד ומת?
מאת
מה בין מצמצם (כובש את חברו במים) לבין מי שמסלק תריס (=מגן) ומפקיר את חברו לפגיעת חץ? מה בין כוח כוחו לכוח שני?
מאת
נחלקו אביי ורבא מניין נלמד איסור בא על בתו. במה נחלקו? מדוע אין עונשין מן הדין?
מאת
נחלקו אביי ורבא מניין נלמד איסור בא על בתו. במה נחלקו? מדוע אין עונשין מן הדין?
מאת
מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא... אמרו חכמים: ...ימות ואל תעמוד לפניו ערומה. האם מוכח מכאן שאין היתר של `הנאת עצמן` בג' עברות החמורות? האם מוכח מכאן שיש דין "יהרג ואל יעבור" גם באביזרייהו דג' עברות?

מאת
שיעור זה הינו השיעור האחרון בחלק זה של הסדרה 'נביאים מול מעצמות'. בשיעור, עוסק הרב במשבר איתו התמודדו הנביאים - עליית הכשדים לאחר נפילת אשור, ובנבואות העתיד הגדולות והחזון שבאו בעקבות משבר זה.

מאת
אדם מרגיש נינוח - זו הסכנה. ומי יתן לנו ולכל עם ישראל גמר חתימה טובה.

עמודים