מאת
הגמרא לומדת שאפוטרופוס רשאי לפעול לטובת יתומים. אך מהו אופי תפקידו של האפוטרופוס? האם הוא פועל מטעם היתומים או מטעם בית הדין? האם יש קשר בין סמכות האפוטרופוס לבין `זכין לאדם שלא בפניו`? האם היתומים יכולים להתנגד למעשיו של האפוטרופוס?

מאת
בדיני טומאת אוהל נפסק שכל דבר הנמצא במסלול שהמת עתיד לצאת בו מן הבית - נטמא, גם אם הפתחים שבמסלול זה סגורים. מהו אופי דין זה? האם אנו מתייחסים לפתחים כאילו נפרצו, או שהטומאה חלה באופן גורף בכל 'תחומו' של המת, ואיננה מתחשבת במכשולים בדרך? לשאלה זו השלכה מעשית לדיני טומאת כוהנים.

מאת
סוגייתנו עוסקת באיסור שתיית משקאות מגולים. נדון בקצרה בטיבו של איסור זה.
מאת
חלקים נכבדים ממסכת עבודה זרה יוחדו לאיסור יין נכרים. נציג את יסודותיו של איסור זה, תוך הבחנה בין יין נסך - קרי: יין שהתנסך לעבודה זרה - לבין גזרת "סתם יינם".

מאת
בשיעור שעבר התחלנו לעסוק בנספחים המופיעים בשלהי פרק ב', והזכרנו שאלו קשורים לקורבן המנחה, גם אם יש להם רלוונטיות לקורבנות אחרים. בשיעור זה נבחן אם דין המליחה נוגע רק לקורבן מנחה או שמא לכל הקורבנות כולם.

מאת
בשיחתו של הרב גיגי בענייני דיומא, סעודה שלישית, כ"ה בשבט ה'תשע"ח, התייחס לסוגיית מעמד הנשים ביהדות ובראי חז"ל.

מאת
נבהיר את העובדות המתארות את הכאת אחזיה ומותו, ואת הרקע הגיאוגרפי המשמש מצע לתיאור זה. נברר מה היחס בין 'הפסקה הקבועה' המוקדשת לאחזיה בפרק ח' פס' כה–כט ובין פרטי המידע הניתנים בסיפורנו על מלכות אחזיה (ט', כח–כט).

עמודים