מאת
ערב השקת הספר של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, "קדושת אביב". המשתתפים: הרב משה ליכטנשטיין, הרב ש"י ליכטנשטיין, ד"ר אלי חדד, הרב חיים נבון והרב תמיר גרנות מנחה: נועם שליט י"ח בכסלו תשע"ח בבית כנסת רמב"ן, ירושלים

מאת
בשיעור זה נעסוק בסוגיית עזיבת היהדות ביחס לשתי הבריתות שעסקנו בהן בשיעורים האחרונים וסביב מאמר יסודי של הרב ליכטנשטיין בסוגיה.

מאת
'וימאן יעקב להתנחם'. מדוע? הרב אהרן ליכטנשטיין מצביע על שלוש סיבות אפשרויות לסירובו המודע, ככל הנראה, של יעקב להגיע לנחמה.

מאת
בשיעור זה נדון בחלופות אפשריות למלוכה; אך בטרם נעשה זאת נסכם בקצרה את מסקנותינו בנוגע למעמד המלוכה.

מאת
נוסיף לעסוק בנבואת השכיבה ובמשמעותם של המספרים בה. נעמוד גם על המאכלים שיחזקאל מצטווה לאכול בתקופת השכיבה - לחם ממינים שונים של דגנים ועוגה משעורים - ונבאר את המשמעות של שתי האכילות.

מאת
דאמר ריש לקיש: מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו 'לה''? אמר הקבה: שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח` (ט ע`א). נעמוד על כמה מן הביאורים שניתנו למימרה פלאית זו.
מאת
בתוך הדיון על כפרת השעיר הנעשה בפנים עולה בסוגייתנו האפשרות להפוך את מושאי הכפרה של שעירי יום הכיפורים (שעיר הנעשה בחוץ ושעיר הנעשה בפנים). על פי הצעה זו נבחן את שאלת היחס בין שני השעירים לאור מחלוקת בין שניים מלמדני בריסק: הגרי`ז מבריסק, בנו של ר' חיים מבריסק, ואחיינו - הגרי`ד סולוביצ'יק.

מאת
הלכות תשובה, אשר חותמות את ספר המדע, מרכזות את תמצית העניין הפנימי והנפשי של הגעה לדעת הנכונה, בהם הרמב"ם עסק לאורך כל ספר המדע. בשיעור זה נתמקד במבנה ובמשמעות הלכות תשובה, ונתייחס לשני מוקדים מרכזיים: הבחירה החופשית ועבודת ה' מאהבה.

מאת
סיפור ירידתו של יוסף למצרים ועלילותיו שם, משמשים בעקיפין כזרז להורדת משפחת יעקב כולה למצרים. בשיעור זה נעקוב אחרי הצמדים בסיפורו של יוסף, מהם ניתן ללמוד על היחס בין אחריות האדם למעשיו, לבין גזירת הקדוש ברוך הוא.

מאת
בשיעור זה נדון בהבדל בין הגישה המוסרית של קאנט לזו של היהדות, ובחיסרון של הראשונה לעומת השנייה.

עמודים