מאת
נעמוד על שאלת יסוד בחיוב גלות כפי שהיא משתקפת במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בדין גלות בסומא.
מאת
מה יסוד חיובו של רוצח בשגגה? האם שייך בו פטור כוח כוחו כבכל התורה כולה? מדוע בעל הבית שרצח בשוגג את הנכנס לביתו שלא ברשות פטור מגלות?
מאת
ננסה לחבר בין הנושאים השונים העולים במשנה האחרונה של הפרק הראשון: סתירת דינו של נידון למוות שברח, דברי רבי טרפון ורבי עקיבא כי אילו היו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם, ובעיקר ההבדל שבין סנהדרין שבארץ ישראל לסנהדרין שבחוצה לארץ
מאת
נמצא אחד מהן קרוב או פסול – עדותן בטלה. האם די בהצטרפות בשעת הראייה, או שמא רק הצטרפות בשעת העדות פוסלת את הכת כולה? מה טעמה של פסילה נרחבת זו?
מאת
אימתי חלים חיוב נפשות וחיוב קנס? האם התשובה לשאלה זו נגזרת ישירות מאופי החיוב?

מאת
מהם גבולות סיפור מרד יהוא? קל לקבוע היכן מתחיל הסיפור אך קשה יותר לברר היכן בדיוק הוא מסתיים. לאחר הסיפור עצמו מובאים רכיבי הפסקה הקבועה המוקדשת ליהוא, שהם אינם חלק מהסיפור. ההבחנה בנקודת הסיום המדויקת של הסיפור היא בעלת השפעה מכרעת על פרשנותו.

מאת
על תפילות רעות ותפילות טובות, ומדוע תקנו את התפילות "כנגד". על תפילות שהן תמידין, והכנסת אורחים שהיא קרבן.

מאת
בשיעור זה נביא את דברי הרמח"ל על השאלה מדוע הרב"ה ברא את העולם, ולאן מניטו פיתח את הדברים.

מאת
אברהם ואליעזר מייצגים שניהם שתי דרכים שונות של עבודת ה'. אברהם צועד בדרך שהתווה לעצמו, מתוך אמונה שה' יצליח דרכו. אליעזר משמש כעבד בביתו של אברהם, והוא פונה בתפילה לה' מכוחו של אדונו.

מאת
שני סיפורים מסופרים בפרשתנו בפירוט רב - סיפור קניית מערת המכפלה וחיפוש כלת יצחק ע"י עבד אברהם. הרב ברוך גיגי מסביר ששני סיפורים לנו מראים את חשיבות ההיאחזות בארץ וההתקשרות בה.

עמודים