מאת
האם דווקא דבר שיש לו מתירין הוא שיש בו פיגול, או שמא כל דבר שאינו מתיר אחרים? מדוע נצרכו חכמים לשני טעמים על מנת לבאר מדוע אין פיגול בנסכים?
מאת
מהו היחס בין דינו של עולא, לגבי פקיעת פיגול מן הקומץ, ובין דינו של רבי יוחנן, העוסק בפקיעתם בכלל של איסורים העולים על גבי המזבח.
מאת
בעיון זה נדון במחלוקת התנאים בשאלת פיגול בחצי מתיר ובאפשרויות השונות להבין אותה.

מאת
בשיעור זה נבאר איך קיום ברית סיני מכשיר את הארץ כמקום השראת שכינה.

מאת
האם כזית הוא שיעור כמותי או שיעור שמהווה תנאי לעצם הגדרת הפעולה כאכילה? נעיין בשיטות רבי שמעון, רבי יוחנן וריש לקיש. כל זה כמבוא לדיון במחלוקת רבי עקיבא וחכמים על שיעור החיוב באדם שנשבע שלא יאכל.

מאת
המשנה הראשונה במסכת קידושין קובעת כי האישה נקנית בשלושה דרכים - כסף, שטר וביאה. מהו קניין כסף? האם קניין זה דומה לקניין רכוש? בשיעור זה נעסוק בשאלה זו, לאור סוגיית קידושי חליפין (ג. - ג:).

מאת
בפרק כ"א יש אוסף של נבואות קצרות, שנושא אחד שוזר את כולן: החרב העתידה לבוא על ירושלים. ביחידה הראשונה בפרק יחזקאל משתמש במשל, שהמשמעות שלו מחודשת ומורכבת: "וְהִכְרַתִּי מִמֵּךְ צַדִּיק וְרָשָׁע". מה היחס בין המשל לנמשל? וכיצד יש להבין את הכללת הצדיקים בעונש העתיד לבוא?

מאת
המפגש בין יהוא ליהונדב בן רכב מתואר כמפגש בין שתי דמויות שביניהן שוררת הזדהות והערכה. מפגש זה מוליד שותפות בין השניים במהלכי המרד בעיר שומרון. אולם מן הסיפור עצמו קשה לעמוד על טיבו של יהונדב ועל המשמעות שמעניקה שותפותו עם יהוא. לשם כך נפנה לעיין בנבואת ירמיהו על בית הרכבים, שבה תופסת דמותו של יהונדב בן רכב מקום מרכזי.

מאת
לאחר שבחנו את שלושת המקרים שבעטיים יש להביא קורבן עולה ויורד ניתן לדון במשותף להם. בשיעור זה נדון בשורש המשותף לשלושת המקרים האלו - המחדל הפאסיבי שניצב בתשתיתם.
מאת
הצעד הראשון שיש לעשות כדי להכריע מהו המכנה המשותף לשלושת העבירות שבעטיין מתחייב אדם בקורבן עולה ויורד הוא להגדיר במדויק את העבירות הללו. לפחות בשני המקרים הראשונים ישנו פער בין מדרש ההלכה של חז"ל ובין העולה מפשטי המקראות.

עמודים