מאת
חטאת העוף שעשאה כמעשה עולה ולהפך – האם הפסול נובע מדיני הקרבן עצמו, או מעצם העשיה בו כמעשה קרבן אחר?
מאת
מדוע נתייחדו הלכות מליקת עופות מדיני שחיטת קדשים בבהמה? קרבן העוף כקרבנו של עני.
מאת
כיצד מתקיים דין פניה לימין במזבח? ומה היחס בינו לבין דין ההקפה?
מאת
בגמרא מבואר שאכילת קדשי קדשים כשרה בהיכל. בעיוננו נעמוד על משמעותו וגדריו של דין זה.
מאת
הגמרא דנה כיצד חשפו עולי בבל את מקום המזבח. בעיון זה נדון באפשרויות שמעלה הגמרא ובמשמעות הנובעת מהן לגבי מהות דין מקום המזבח.

מאת
מדוע המהרהר אחרי רבו נחשב כמהרהר אחר השכינה? האם כבודו של הרב זהה לכבודו של מלך מלכי המלכים? נראה, שהמדרש מבקש להשוות בין מתן התורה החד-פעמי לעם ישראל במעמד הר סיני, לבין מתן התורה היומיומי, כל רב לתלמידיו.

מאת
בשיעור זה נראה מן הנזקים של ההפרזה במידת החסד בעם ישראל לאורך ההיסטוריה.

מאת
בשיעור זה נעשה סדר בהגדרות השונות של ארץ ישראל שהצטברו לנו בשיעורים הקודמים.

מאת
בשיעור זה נמשיך בביאור שיטות הראשונים בגדר הצורך בכזית לחיוב לפי חכמים, ונתמודד עם דיון הסוגייה בעניין מפרש והשוואתו לבריה.

מאת
מעשהו הראשון של יהוא כמלך הוא פעולה רחבה ונמהרת להשמדת הבעל מישראל. מה כוללת פעולה זו? מדוע פועל יהוא בעקבה ומה הוא משיג בכך? ומה משמעותו של השימוש בשקר, החורז את מעשיו של יהוא מתחילת המרד?

עמודים