מאת
לאחר מראה המרכבה יחזקאל שומע לראשונה את דבר ה' ועל שליחותו כנביא. נעמוד על תפקידו הקשה והייחודי של יחזקאל, על הציווי החריג לאכול מגילה כתובה, ועל תגובתו של יחזקאל, החריגה אף היא, לשליחותו המאתגרת.

מאת
מדוע נקצב עונשו של רוצח בשגגה לפי חייו של אדם אחר?
מאת
אגב דין תלמיד שגלה, שמגלים רבו עמו, נעסוק במעלתו ובסגולתו המיוחדת של תלמוד תורה.
מאת
נעמוד על שאלת יסוד בחיוב גלות כפי שהיא משתקפת במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בדין גלות בסומא.

מאת
בשיעורנו הקודם התחלנו לברר כמה מהמושגים שעולים בקורבן עולה. עמדנו על הגדרות הקורבן וסמיכת הידיים. נמשיך בדבר בשיעור זה, ונעבור – עם הפסוקים עצמם – לתהליך ההקרבה עצמו.
מאת
מאחר שקורבן העולה הוא המוזכר ראשון ברשימת הקורבנות, נדון תחילה בעקרונות רחבים שעולים בפסוקי קורבן העולה ואשר נוגעים בכל הקורבנות - זכר, חי תמים, לרצונו, וסמיכה.
מאת
התורה פותחת את החומש בהיעתרות לרצון האדם, ובהנחה שהאדם מבקש להביא קורבן לא-לוהיו, ויש רק להגדיר את האופן שבו הוא יוכל לעשות זאת. בשיעור נתייחס להבאת הקורבנות בעולם העתיק ולמידת הוולנטריות של המעשה, ונבחן את הקורבנות שלפני מתן תורה.

מאת
פעמיים נלקחת שרה לבית המלך הזר, פעם במצרים ופעם בגרר, דבר שכמעט קורה גם לרבקה, שוב בגרר. עיון בשלושת המקרים מלמד אותנו על ההבדלים בין פרעה לבין אבימלך, על תכניותו של אברהם ועל סיבת הכעס של ה' על אבימלך, למרות שעשה הכל. לכאורה, בנקיון כפיים.

מאת
בהלכות יסודי התורה הרמב"ם עסק בפן השכלי-אמוני של גיבוש הדעה הנכונה, ובהלכות דעות הוא עובר לעסוק בפן הפסיכולוגי האישי של הטמעת הדעות הנכות בהתנהלותו של האדם והבאתו אל חווית הדבקות. בשיעור זה נתמקד במבנה ובמשמעות של הלכות דעות.

מאת
בשיעור זה נעסוק בביקורת של ישעיהו בפרקים ל'-ל"א על הברית של חזקיהו עם המצרים.

עמודים