מאת
האם בן נח שהרג בשוגג חייב מיתה? ואם כן – מדוע?
מאת
מה היחס בין איסור גזל ובין מצוַת דינים שנצטוו בהם בני נח? האם בן נח נהרג על מצוַת דינים?
מאת
האם הנאת הבהמה מן העבֵרה היא סיבה להעניש אותה?
מאת
מה סברת השיטה שהבא על אביו חייב משום משכב זכור בלבד? האם משכב זכור דומה לשאר איסורי עריות?
מאת
המתחייב בנפשות – האם הוא מתחייב חיוב מיתה ספציפי, או שמא חל עליו חיוב מיתה כללי, אלא שטכניקת ההמתה תלויה בעבֵרה שעבר?
מאת
בסוגייתנו נחלקו רבי יהודה וחכמים בגדרי איסור הליכה בחוקות הגויים. נדון מעט באיסור זה.

מאת
הפרשה פותחת במצוות ביכורים. רש"י במקום כותב שהדבר נועד להטמעת ערך הכרת הטוב. הרב עמיטל זצ"ל מרחיב על מידה זו של הכרת הטוב, וטוען שבדורנו, לא עליה לבדה אמורה לעמוד אמונתנו.

עמודים