מאת
גדר האיסור `וְשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים... לֹא יִשָּׁמַע עַל פִּיךָ` והיתר השבעת נוצרי.
מאת
מה היחס בין כוונה למעשה באיסורים שונים, וכיצד הדבר משפיע על הלכות מתעסק ועל דיני חילוקי חטאות?
מאת
מהי עבודה זרה מאהבה ומיראה? מה היחס בין מעשי עבודה זרה לבין קבלה באלוה?
מאת
בסוגייתנו מתחדש שאמירת `אף אני כמוהו` נחשבת עדות כשרה מדאורייתא. מה פשר חידוש זה? האם הוא תקף גם בתחומים הלכתיים אחרים?
מאת
ואמר ריש לקיש: נכרי ששבת – חייב מיתה... ואמר רבי יוחנן: נכרי שעוסק בתורה – חייב מיתה. נציע הסברים אחדים לאיסורים אלה.
מאת
ואמר ריש לקיש: נכרי ששבת – חייב מיתה... ואמר רבי יוחנן: נכרי שעוסק בתורה – חייב מיתה. נציע הסברים אחדים לאיסורים אלה.
מאת
נדון במימרה המפורסמת של ריש לקיש `המגביה ידו על חבירו, אף על פי שלא הכהו, נקרא רשע`.

מאת
דרך ההבחנה 'לא בשמים היא' לבין 'לא מעבר לים', עוסק הרב גיגי ביחס בין הרוחני לגשמי, בין תורה לארץ.

מאת
בשיעור זה ניגע בעניין ביקור הנביא ישעיהו אצל חזקיהו המלך בשעת חוליו בגמרא בברכות ואצל הרב קוק.

מאת
בשיעור זה נסקור את שיטתו המחודשת של רבי יהודה אלקלעי למושג התשובה. לדידו, התשובה המדוברת בתורה ובנביאים, הכוללת את עם ישראל כולו, היא שיבת עם ישראל לארצו. הגאולה היא התשובה. על פי פירוש זה מובנות קושיות רבות על הפרשה, מוסברת הפרשה ופסוקים רבים בתנ"ך בצורה מסתברת יותר, ונגזרות השלכות מעשיות רבות. בכל אלו ועוד עסק הרב אלקלעי, כפי שנראה בשיעור.

עמודים