מאת
לכבוד פתיחת פרק "איזהו מקומן" נדון בסדר המשניות שבפרק, ובזיקה בינו ובין סדר הקרבנות בפרשיות בתורה.
מאת
המשנה בדף מ"ו סוקרת שישה דברים שלשמם הזבח נזבח. נדון בהבחנה אפשרית בין שש הכוונות.
מאת
מהו הגורם לשוני שבין קדשי עכו"ם לקדשי ישראל על פי רבי שמעון, ומה יסוד מחלוקתו עם רבי יוסי?
מאת
האם דווקא דבר שיש לו מתירין הוא שיש בו פיגול, או שמא כל דבר שאינו מתיר אחרים? מדוע נצרכו חכמים לשני טעמים על מנת לבאר מדוע אין פיגול בנסכים?
מאת
מהו היחס בין דינו של עולא, לגבי פקיעת פיגול מן הקומץ, ובין דינו של רבי יוחנן, העוסק בפקיעתם בכלל של איסורים העולים על גבי המזבח.
מאת
בעיון זה נדון במחלוקת התנאים בשאלת פיגול בחצי מתיר ובאפשרויות השונות להבין אותה.

מאת
נחלקו התנאים בשיעור החיוב באכילה של מי שנשבע: "לא אוכל". ננבה להסביר כל שיטה, במה נחלקו ומה פשר הטיעון שמגייס כל תנא לשיטתו.
מאת
האם כזית הוא שיעור כמותי או שיעור שמהווה תנאי לעצם הגדרת הפעולה כאכילה? נעיין בשיטות רבי שמעון, רבי יוחנן וריש לקיש. כל זה כמבוא לדיון במחלוקת רבי עקיבא וחכמים על שיעור החיוב באדם שנשבע שלא יאכל.

מאת
נושא תכנון המפשחה הינו, מחד – נושא הלכתי צרוף, ומאידך – במסגרת הזו של בית הספר לרפואה – נושא בעל היבטים ערכיים ומחשבתיים מובהקים. שני צידיה של מטבע זו, באים לידי ביטוי גם בדברי הפוסקים הדנים בסוגיא זו.

מאת
בשיעור זה נבאר איך קיום ברית סיני מכשיר את הארץ כמקום השראת שכינה.

עמודים