מאת
'סגולה' כיצד להינצל מגדלות ומגאווה היא ההסתכלות המעמיקה של האם שמספקת לנו גם פרופורציות נכונות, וגם חמלה. דווקא מתן תורה הוא האירוע המקושר לתכונות אימהיות אלו שכן למרות שה'בינה' מבינה את האדם מתוך עצמו, היא גם מעוררת את האדם מהסתגרותו בתוך עצמו. על כל זאת ועוד, במאמר הבא.

מאת
האם מחללים את השבת על סכנת איבר?
מאת
יסוד איסור התרפאות מן המינים ואיסור משא ומתן עמם.
מאת
ביאור מחלוקת אביי ורב יוסף בדבר היקף ההיתר "משום איבה".
מאת
בשני מקומות בתנ"ך נזכר ספר עלום ששמו "ספר הישר". נעסוק בקצרה בתעלומת זהותו של הספר ובתפקידו המיוחד בהיסטוריה של עם ישראל.

מאת
בסיום תיאור הקרבת המנחות המעובדות בויקרא ב' משולבים שני 'נספחים': איסור חמץ במזבח וחובת מליחה, ואחריהן בא ציווי על מנחת ביכורים. את שיעורנו הנוכחי נקדיש לחובה הראשונה: איסור להביא מנחת חמץ (על האיסור להקטיר דבש שאולי כלול בו – ראו להלן).

מאת
מדוע סופחה פרשת ציצית לחובת קריאת שמע? עיון ביסודות פרשיית ציצית מלמד אותנו על העקרונות השונים הקיימים בפרשה זו, שביסודם שאלת הקישור בין הארציות לרוחניות. פרשת ציצית מדברת על דרך עבודת ה' של 'אנשי החול', שדרכם אל הא-ל מפותלת וארוכה, למול 'אנשי הקודש' של התפילין והמזוזה, אודותם דיברנו בעבר.

מאת
מדוע התורה מתייחסת בחומרה כה רבה למלווה בריבית? המדרש מסביר שאדם המלווה בריבית אינו מבין שכל רכושו, למעשה, אינו שייך לו, אלא הוא מתנה שנתן לו הקב`ה מאוצרו. במקום להשתמש בו כראוי - הוא משתמש בו כדי לעשוק עניים ולאמלל אלמנות ויתומים.

עמודים