מאת
בשיעור זה נמשיך לעסוק בחסרון של מידת החסד הטבועה באברהם אבינו.

מאת
בחלק השני של פרק כ"א מובאות כמה נבואות קצרות הממשיכות בנושא החרב העתידה לבוא על ירושלים. בין היתר, יחזקאל מתאר שימוש שעשה מלך בבל באמצעי כישוף וניחוש על מנת להחליט אם לעלות על ירושלים או על רבת בני עמון; הפור נפל על ירושלים, על מנת להגשים את נבואות החורבן, אך גם בני עמון לא יינקו.

מאת
בשיעור זה נעסוק בטימוא המזבח בבית אל על ידי יאשיהו.

מאת
הן שחיטת קדשי קדשים והן קבלתם נעשות בצפון, אך רק בקבלה יש צורך שגם הכהן המקבל יעמוד בצפון. מהי משמעותו של הבדל זה?
מאת
לכבוד פתיחת פרק "איזהו מקומן" נדון בסדר המשניות שבפרק, ובזיקה בינו ובין סדר הקרבנות בפרשיות בתורה.
מאת
המשנה בדף מ"ו סוקרת שישה דברים שלשמם הזבח נזבח. נדון בהבחנה אפשרית בין שש הכוונות.
מאת
מהו הגורם לשוני שבין קדשי עכו"ם לקדשי ישראל על פי רבי שמעון, ומה יסוד מחלוקתו עם רבי יוסי?

מאת
נחלקו התנאים בשיעור החיוב באכילה של מי שנשבע: "לא אוכל". ננבה להסביר כל שיטה, במה נחלקו ומה פשר הטיעון שמגייס כל תנא לשיטתו.

מאת
נושא תכנון המפשחה הינו, מחד – נושא הלכתי צרוף, ומאידך – במסגרת הזו של בית הספר לרפואה – נושא בעל היבטים ערכיים ומחשבתיים מובהקים. שני צידיה של מטבע זו, באים לידי ביטוי גם בדברי הפוסקים הדנים בסוגיא זו.

עמודים