מאת
בברייתא בסוגייתנו מתוארת האש שבערה על המזבח מיום הקמתו על ידי משה וכמעט עד סוף ימי הבית הראשון. נדון במשמעותה של אותה אש, וביחס בין הבית הראשון לבית השני.
מאת
נדון בחידושו של ר' אלעזר בדבר איסור אכילת קודשים כאשר המזבח פגום.
מאת
מהו הצורך בכפילות הפסוקים 'וזבחת עליו' ו'אבנים שלמות תבנה', אשר לכאורה שניהם מלמדים על הצורך בשלמותו של המזבח? היחס בין מזבח אבנים למזבח אדמה.
מאת
ביאור מחלוקת רבי יוסי ורבי יוסי ברבי יהודה האם ניתן לשחוט קדשי קדשים גם בחלקו הדרומי של המזבח. הצעות שונות בביאור דין שחיטת קדשי קדשים בצפון.
מאת
האם לדעת רבי אלעזר בן עזריה ניתן לאכול מקרבן הפסח גם לאחר חצות? שיטת האור שמח, והחילוק שבין אכילת קרבן הפסח לאכילת שאר הקרבנות.
מאת
בעיון זה נעמוד על מהות הפסול של דם בשקיעת החמה ועל השלכותיו ההלכתיות.
מאת
בעיון זה נעמוד על מהות הפסול של דם בשקיעת החמה ועל השלכותיו ההלכתיות.

מאת
שירת נשים ללא קירוב הדעת - נימוקים הלכתיים לאסור או להתיר.

מאת
מדוע שלוחי מצווה פטורים מן המצוות? הרי הם אינם עסוקים בקיום מצווה, אלא רק עוסקים בשליחות לקראת קיומה; ומדוע ייפטרו ממצוות הנקרות בדרכם? המדרש מסביר ששלוחי מצווה המוסרים את נפשם על שליחותם מבטלים את כל עצמיותם מפני הקב`ה. הם חורגים מגדר `אנשים` והופכים ממש ל`מלאכים`, שכל מהותם היא קיום רצון הבורא. זהו ההבדל היסודי שבין המרגלים ששלח משה לבין המרגלים ששלח יהושע.

עמודים