הרב יאיר קאהן

הרב יאיר קאהן, יליד ארצות הברית, הצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ז, ולאחר מכן הוא למד בישיבה אוניברסיטה שבניו יורק. מאז שנת תשמ"ז הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון, ובמקביל גם עומד בראש תכנית בני חו"ל בישיבה. השנה משמש הרב קאהן כר"מ של בני שיעור א'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן פירושו של משה לתורה בספר דברים מרוכזים נאומי הפרידה של משה רבנו. בחלק הראשון, המכונה "הנאום ההיסטורי", חוזר משה על מספר אירועים שהתרחשו במשך ארבעים השנים במדבר, תוך כדי מבט אל עבר העתיד, כניסת ישראל לארץ כנען. אולם, כאשר אנחנו משווים את התיאור של משה לתיאור המקראי המקורי, אנו נתקלים במספר אי התאמות. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת בא – החודש הזה לכם ראש חדשים פרשת החודש היא הפרשייה ההלכתית הראשונה בתורה. פרשה זו מורכבת משלושה קטעים הלכתיים, שהבנת מיקומם והשינויים שבהם תוביל להבנת תפקיד הפרשייה כולה - מעבר עם ישראל מציבור ל"צבאות ה' " מהבחינה הרוחנית, ו"עם ישראל" מהבחינה הלאומית. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת לך-לך – מוסר ואמונה בתורה לא מתואר מי היה אברהם אבינו ומדוע דווקא הוא נבחר. ניתן לתאר אותו כמי שחקר להגיע לאמת, איש האמונה, או כאיש החסד. בשיעור נעמוד על כך שהרגישות המוסרית היא תכונה ישראלית בסיסית, תכונתו של אברהם, שמתוכה זכה להיות גם איש האמונה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת המקלל בפרשתנו, מופיעה פרשת המועדים העוסקת בקדושת הזמן (עיין בשיעור על פרשת ויקרא). התורה מציינת כיצד קדושה זו באה לידי ביטוי במסגרת העבודה במקדש, על ידי קרבנות מיוחדים שהקריבו במועדים אלו. מיד לאחר מכן, ישנן שתי פרשיות המאזנות את התמונה בכך שהן מדגישות את העבודה השגרתית במקדש. הדגשה זו באה לידי ביטוי בכך שהמילה "תמיד" היא מילה מנחה בקטע. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת בהעלותך - חומשי במדבר מדוע קבעו חז`ל שפרשיית `ויהי בנסוע הארון` היא 'ספר נפרד'? לדעה זו, מהו אופיו של כל אחד משלושת הספרים הכלולים בספר במדבר לדעת רבי? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן "וישבתם בארץ לבטח" בחודש השלישי לצאתם מארץ מצרים, בני ישראל באו למדבר סיני (שמות י"ט, א'). משה עלה אל הר סיני והקדוש ברוך הוא דיבר אל משה מעל להר (שם ג'). מיום זה, עד להקמת המשכן בחודש הראשון בשנה השנית, משה קיבל את דבר ה' מהר סיני. בתחילת ספר ויקרא, לאחר הקמת המשכן, ה' קרא אל משה מתוך המשכן: "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור" (ויקרא א', א') למרות זאת, פרשתנו פותחת עם דבר ה' מהר סיני: "וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמור" (שם כ"ה, א') אזכור הר סיני בתחילת פרשתנו, לקראת סוף ספר ויקרא, אומר דרשני. חכמנו זכרונם לברכה אכן דרשו אזכור זה, בשאלתם המפורסמת: "מה עניין שמיטה אצל הר סיני?" (תורת כהנים שם) 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן "התוכחה" פרשת בחוקותי פותחת בברכות ובקללות. ביצועם של הקללות או הברכות, תלויים בשאלה "אם בחוקותי תלכו", או שמא, חס ושלום, "בחוקותי תמאסו". בפרשה ישנו פירוט של השכר לו יזכו ישראל בשמרם את הברית, וגם איומים המתארים האסונות שיפקדו את ישראל אם חלילה יפרו את הברית. מנהג רווח הוא, שקוראים בתורה במהירות את הקטע העוסק באיום, "התוכחה". לדעת רבנו מנוח (ראה כסף משנה הלכות תפילה י"ג, ז'), מנהג זה מבוסס על הסוגיה במגילה: "לוי בר בוטי הוה קרי [היה קורא] וקא מגמגם קמיה [לפני] דרב הונא בארורי [בקללות]" (מגילה לא:) ראה ברש"י שם שמפרש "מגמגם - קרא אותן במרוצה ובקושי". אכן, אין ספק שיש קושי בעיון ממושך בקללות. לאור זאת, המנהג לקרוא את התוכחה במהירות בציבור, מובן בהחלט. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת בלק - ואברכה מברכיך מה ביקש בלעם להשיג? מה הייתה תגובתו של ה'? ומהו המסר הנצחי שמבקשת התורה לקבוע בפרשה זו? השיעור מנסה לענות על שאלות אלו תוך בחינת ברכות בלעם לאור סיפור האתון. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת במדבר - לא רק מספרים די בקריאה שטחית של פרשת במדבר לעמוד על קושי מהותי בה: לכאורה המנייה החוזרת ונשנית של בני ישראל מיותרת ואינה מחדשת דבר. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת בראשית - האדם והטבע האם התורה היא מסמך היסטורי או מסמך דתי? האם מטרתה לתאר עובדות ריאליות או אמיתויות דתיות? לגבי נידון דידן, האם כוונת התורה היא להסביר כיצד נברא העולם או לאיזה מטרה הוא נברא? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן לעד בבני ישראל רובה המוחלט של פרשת האזינו נכתב בצורה של שירה. צורה זו נדירה למדי במקרא, ושונה מהמבנה הנפוץ של פרשיות סתומות המתחילות בשורה חדשה, או פרשיות פתוחות המתחילות בדרך כלל באמצע שורה. בפרשיות רגילות יש כתיבה רצופה של הפרשה כולה. שונה מהן המבנה של שירה, המופיעה באחת משתי צורות, כפי שלמדנו בגמרא: "דרש רבי שילא איש כפר תמרתא: כל השירות כולן נכתבות אריח (רש"י: הוא הכתב) על גבי לבינה (רש"י: הוא חלק) ולבינה על גבי אריח, חוץ משירה זו (עשרת בני המן במגילת אסתר) ומלכי כנען שאריח על גבי אריח ולבינה על גבי לבינה" (מגילה טז, ב) כלומר, ישנם שני סוגי שירות. יש שירה בצורת "אריח על גבי אריח", הכתב מופיע בתחילת כל שורה ולאחריו בא רווח באמצע ושוב כתב בסוף השורה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת וארא - מלך ונביא בשיעור נעמוד על שני התפקידים שמילא משה: משה כמנהיג הפוליטי של עם ישראל, כמלך, ומשה כנציגו של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות, כמייצג כנסת ישראל, אבי הנביאים. מתוך הבנה זו, נסביר נקודות רבות בפסוקים, ביניהם החזרה על הצגת משה ואהרון בפרק ו'. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך אחד הנושאים המרכזיים של פרשת ואתחנן הוא מעמד הר סיני. מעמד הר סיני מופיע בפרשה שלוש פעמים, בצורות שונות. הבולטת בהם, היא החזרה על עשרת הדברות. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן וזאת התורה התורה חותמת במעין הספד למשה רבנו במסגרת הספד זה מתארת התורה את נבואת משה: "...אשר ידעו ה' פנים אל פנים" (דברים ל"ד, י') תיאור זה מזכיר לנו את הנאמר בפרשת בהעלותך. כאשר אהרון ומרים דברו במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח, הם אמרו: "הרק אך במשה דבר ה' הלא גם בנו דבר" (במדבר י"ב, ב') בתגובה, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם ואומר: "שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו: לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא: פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת ה’ יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה" (שם, ז'-ח') בנקודה זו חשוב להדגיש, שכאשר הרמב"ם מנה את י"ג עיקרי האמונה, הוא הקדיש עיקר נפרד לייחודיות נבואת משה. זאת, מלבד העיקר הקובע את עצם קיום הנבואה. בהלכות יסודי התורה (פרק ח') הרמב"ם מסביר שאמונתנו בנבואת משה איננה מבוססת על האותות והמופתים שעשה, כי אם על מעמד הר סיני, כאשר עם ישראל כולו ראו בעיניהם שהקב"ה מדבר אל משה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת ויגש – ויוסף היה במצרים בשיעור זה נתמקד בפעילות השלטונית של יוסף במצרים, אף שחלקה לוט בערפל. מה היו תגובות המעמד הגבוה של מצרים למינויו המפתיע של יוסף וכיצד התמודד יוסף עם תגובות אלו? מדוע יוסף 'מנצל' את חולשת אנשי מצרים בשנות הרעב, על מנת להופכם לעבדים? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת ויחי - ויישם בארון במצרים חז"ל קבעו ש"שבעים פנים לתורה", דהיינו שהתורה מתפרשת בדרכים רבות. מכאן נובע, שיש ללמוד את התורה על רבדיה השונים, על מנת להעריך נכון את המורכבות והעומק של התורה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת ויצא – ארמי אובד אבי בשיעור זה נבחן את מערכת היחסים בין לבן לבין יעקב, לאור התמונה הכללית של יחסי בית נחור לבין בית אברהם. כפי שנראה, ישנו נתק משמעותי בין בית נחור לבית אברהם. ננסה לענות על שאלת הסיבה לנתק זה, ועד כמה הוא קשור להבדלים התיאולוגיים של כל אחת מהמשפחות, כפי באה לידי ביטוי בלבן – וגם בבלעם. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת ויקהל פקודי – נקדש את שמו בעולם האם פרשת ויקהל ופרשת פקודי הן יחידה אחת או שתי יחידות? האם המשכן ובגדי הכהונה שייכים למערכת אחת, או שיש הבדל מהותי ביניהם? מדוע בפרשת המשכן נאמר מספר פעמים שעשו כאשר הראה ה' בהר, וכיצד הדברים קשורים למשימתנו בעולם? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן תורת כוהנים ספר ויקרא מתמקד במשכן. הספר מתחיל בדיני הקרבנות, עובר להלכות דברים המטמאים את המקדש וקדשיו וממשיך בדינים המיוחדים לכוהנים בכלל ולכהן הגדול בפרט. בסיומו, הספר מפרט את הדרכים השונות להקדיש דברים למקדש. חז"ל, במספר מקומות, כינו את ספר ויקרא "תורת כוהנים" (כגון בבלי מנחות מה.). על פניו, כינוי זה ניתן לספר על שום מיקודו בתחומי התורה השייכים לכוהנים. אולם, התבוננות מפורטת יותר בספר ויקרא, מחייבת בחינה מחדש של משמעות הכינוי "תורת כוהנים". בבואנו לדון בספר ויקרא כספר שלם, יש להקדים ולהדגיש עד כמה ספר זה מנותק מההקשר של דרך הסיפור ההיסטורי בתורה. כביכול, ניתן לקרוא מסוף ספר שמות, לדלג על ספר ויקרא ולהמשיך בספר במדבר, מבלי לשים לב לחסרון. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת וירא – עקידת שרה אנו מכירים את נסיונות אברהם ופעולותיו, אך מה היה מקומה של שרה במשימה כבירה זו? כפי שנראה, כלל לא היה ברור - ודאי לא לשרה - שהיא זו שתקים את אומת אברהם יחד עם אברהם. במהלך השיעור נסקור את עמדתה ומעמדה עד לקבלת הבשורה על יצחק, ואת ההתעלמות העצמית שמסגלת, המובילה אותה בסופו של דבר חזרה לקדמת הבמה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת וישב– תולדות יעקב מה חשב יעקב כאשר "נודע" לו שיוסף נהרג? בשיעור זה נעסוק בהשלכות של חסרון אחד מצאצאי יעקב מהמשך מסורת אברהם. כפי שנראה, היה גם עניין מיוחד בשנים עשר השבטים, שימשיכו - ברבגוניות - את עם ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת וישלח – השיבה הביתה בסיפורי בריחת יעקב וחזרתו מחרן, אנו מוצאים כפילויות רבות. כך, בין השאר, יציאתו לחרן מתוארת פעמים, שיוני שם העיר בלוז לבית אל ואף שינוי שמו של יעקב לישראל. כפילויות אלו ואחרות ניתנות לפרשנות שפותרת כל בעיה במישור המקומי, אך בשיעור ננסה להסביר את הכפילויות כנעוצות בשתי הסיבות ליציאתו - וממילא גם לחזרתו - הבריחה מפני עשיו מצד אחד, וחיפוש האישה הראויה, מצד שני. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת חיי שרה - מאת ה' היתה זאת היופי הייחודי של שיחת עבד אברהם, נובע מהיות שיח זה סיפור אנושי. אין בו מופתים המשנים את חוקי הטבע, אך בכל זאת יש בו דרמה דתית ואנושית עוצרת נשימה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת חוקת - עליית הדור השני בפרשת חקת מוצגים בפנינו סוף סוף בני הדור השני, העתידים להצליח במקום שבו נכשלו קודמיהם. מבט חטוף בפרשתנו יביא למסקנה המטרידה שלכאורה דבר לא השתנה. בני הדור השני חוזרים על אותן טעויות שטעו בהן בני הדור הראשון: תלונות על מזון ומים,`למה העליתנו ממצרים`, ועוד. האמנם אין הבדל משמעותי בין שני הדורות? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת יתרו – משה ומעמד הר סיני במעמד הר סיני התגלה מעין "ויכוח" בין משה לבין הקדוש ברוך הוא. מכך ניתן ללמוד על מהות מעמד הר סיני: האם מדובר במסירת תוכן נבואי לכל עם ישראל, כפי שציפה משה, או שמא החוויה הרוחנית היא העיקר, חווית התגלות ה' וההכרה שאין קיום אחר בלעדיו. כיוון זה מסביר נקודות נוספות בהכנה למעמד הר סיני, ואת תגובות ה' ומשה לאחריו. 01- פרשת השבוע

עמודים